ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Alfuzosin Hydrochloride 10 mg Extended-Release Tablet จำนวน 900,000 เม็ด หรือ30,000 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 16 –  23 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 24/08/2023
ไฟล์เอกสาร