ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Simvastatin 20 mg tablet จำนวน 6,600,000 เม็ด หรือ 6,600 กล่อง กล่องละ 1,000 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 18 –  25 สิงหาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 28/08/2023
ไฟล์เอกสาร