ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาระบบซัก อบ รีดผ้า และอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์)

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 11-27 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 28/09/2023
ไฟล์เอกสาร