ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนระบายของเหลวออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 600 เส้น

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 10/10/2023
ไฟล์เอกสาร