ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 6 – 16 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 17/10/2023
ไฟล์เอกสาร