ประกาศประกวดราคา รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 40 เตียง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 05/03/2024
ไฟล์เอกสาร