ประกาศประกวดราคา รายการ ปอดเทียม (membrane oxygenator) จำนวน 300 ชุด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  22 – 29 มีนาคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 01/04/2024
ไฟล์เอกสาร