ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Etonogestrel 68 mg implant จำนวน 800 แท่ง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 1 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 22/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/03/2023
ไฟล์เอกสาร