ประกาศประกวดราคา แก๊สไนตริกออกไซด์ จำนวน 8 ถัง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 25/03/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/04/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/04/2021
ไฟล์เอกสาร