ประกาศประกวดราคา แผ่นกระจายอากาศแบบฟองละเอียด จำนวน 567 แผ่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

 

วันที่ขอซื้อชอง 22/02/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 02/03/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 03/03/2021
ไฟล์เอกสาร