ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น

       ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่เพียงช่วยชีวิตและยืดอายุขัยของผู้ป่วยให้ยืนยาว แต่ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐและครอบครัวจากสถิติศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ปี ๒๕๖๐ มีผู้รออวัยวะจำนวนทั้งหมด ๕,๕๘๑  รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจำนวน ๕๑๒ รายและเสียชีวิตระหว่างรออวัยวะจำนวน ๒๑๐ ราย และมีผู้ลงทะเบียนรอเปลี่ยนกระจกตา ๑๑,๗๓๖ ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาประมาณ ๑,๓๐๐- ๑,๔๐๐ ราย/ปี ดวงตาที่เก็บได้ในแต่ละปีเฉลี่ยประมาณ ๗๐๐ราย/ปี (เฉลี่ยระยะรอคอย ๓-๔ปี) ข้อมูลศูนย์ดวงตา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ ๘๔ พรรษามหาราชินี เพื่อจัดหาดวงตาและผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการจำนวน ๘,๔๐๐ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเวลา ๕ ปี 

      ถึงแม้ว่าจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจะเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ อุปสรรคที่สำคัญของการปลูกถ่ายอวัยวะ คือ การขาดแคลนอวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะประจำเขตสุขภาพที่7ที่มีการให้บริการแบบครบวงจรได้แก่ การค้นหาและให้ข้อมูลเพื่อเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะจากครอบครัวผู้เสียชีวิตสมองตาย ทีมผ่าตัดเพื่อนอวัยวะออก และการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อให้ประชาชนที่อวัยวะวายที่ลงทะเบียนรออวัยวะที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยมีชีวิตใหม่จากการปลูกถ่ายอวัยวะ

ขอบเขตการให้บริการศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น ประกอบด้วย

 • ศูนย์รับแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา
 • ศูนย์ประสานงานการรับบริจาคอวัยวะเขตสุขภาพที่ 7
 • ค้นหาคัดกรองผู้เสียชีวิตสมองตายที่เข้าเกณฑ์บริจาคอวัยวะและดวงตา
 • เตรียมความพร้อมทีมผ่าตัดอวัยวะใน-นอกโรงพยาบาล
 • คลินิกรับผู้ป่วยไตวายรายใหม่เพื่อลงทะเบียนรอปลูกถ่ายไต
 • คลินิกดูแลผู้ขึ้นทะเบียนรอปลูกถ่ายไต
 • คลินิกดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต

ตารางออกตรวจคลินิกปลูกถ่ายไต

วัน เช้า บ่าย
จันทร์ ให้คำปรึกษาการปลูกถ่ายไต ให้คำปรึกษาการปลูกถ่ายไต
อังคาร คลินิกดูแลหลังปลูกถ่ายไต คลินิกดูแลหลังปลูกถ่ายไต
พุธ
คลินิกรับผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตรายใหม่
คลินิกรับผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตรายใหม่
พฤหัสบดี ให้คำปรึกษาการปลูกถ่ายไต ให้คำปรึกษาการปลูกถ่ายไต
ศุกร์ คลินิกผู้ป่วยลงทะเบียนรอไต คลินิกผู้ป่วยลงทะเบียนรอไต

Contact

 • ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ Contact Phone: 043-009-900 ต่อ 3865
 • ให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนและข้อมูลการปลูกถ่ายไต 043-009-900 ต่อ 4058
 • E:mail: [email protected]

Service Hours

 • สำนักงานศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.
 • รับแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาที่ สำนักงานศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น. หรือจุดประชาสัมพันธ์อาคารพระเทพฯและอาคารสิรินธร ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คลินิกปลูกถ่ายไต: จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.

Location

 • สำนักงานศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ อาคารสิรินธร ชั้น 1
 • คลินิกปลูกถ่ายไต อาคารสิรินธรชั้น 2 ด้านหลังหน่วยไตเทียม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปเปิดให้บริการด้านหลังหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3 อาคาร 10 ชั้น 4