ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น (รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดขอนแก่น) เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงาน

กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรค ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจรักษาด้านแพทย์แผนไทย ตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน การให้บริการกายภาพบำบัด การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลระดับสูง และให้คำปรึกษาด้านสุขศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลุกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดี และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งมีประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก