การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (SECSI ปี 2)

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (SECSI ปี 2) จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลลัพธ์งานวิจัย การจัดนิทรรศการ และการนำเสนอนวัตกรรมจากงานวิจัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบบริการการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการนำไปใช้ข้อมูลในระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติแหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น 2. โครงการพัฒนาระบบดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วย จังหวัดขอนแก่น 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น