ประชุม “การพัฒนาศักยภาพระบบบริการทีเป็นมิตรกับอาเซียน ปี 2562”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดประชุม “การพัฒนาศักยภาพระบบบริการทีเป็นมิตรกับอาเซียน ปี 2562” Hospitality of International hospital โดยมี นพ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีคุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ และชมการสาธิตอาหารอาเซียน


วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการชาวต่างชาติ พัฒนาระบบบริการและระบบส่งต่อที่เป็นมิตรต่อชาวต่างชาติ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการให้บริการด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยแกนนำของหน่วยงานในโรงพยาบาลขอนแก่น เครือข่ายภายนอก และชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวม 130 คน จัดขึ้นที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท ขอนแก่น