ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการขยะในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1”

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการขยะในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ หากมีการบริหารจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและลดการตกค้างของขยะ จึงต้องมีการคัดแยกการขนย้ายขยะให้ถูกประเภทและถูกวิธีเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการขยะในโรงพยาบาลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการคัดแยก การขนย้าย และแนวทางการจัดการขยะแต่ละประเภทที่ถูกต้อง ซึ่งการจัดการประชุมแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 120 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานทำความสะอาดบริษัทเอกชนและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการขยะในหน่วยงาน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายการสร้างความตระหนัก แรงบันดาลใจในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หลักปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและแบ่งเป็นฐานฝึกปฏิบัติการคัดแยก ขนย้ายขยะแต่ละประเภทที่ถูกวิธี โดยทีมวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการจัดการขยะ ได้แก่ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการขยะในโรงพยาบาลในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางที่ดี ในการที่จะร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะ การเคลื่อนย้ายขยะให้ถูกประเภท ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดปริมาณขยะ และสามารถนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป