ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลชุมแพ ร่วมต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
มีดังนี้
1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำเสนอภาพรวมของจังหวัด โดย นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน รักษาการฯ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
2) โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
3) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
4) โรงพยาบาลชุมแพ โดย นายแพทย์สมเกียรติ ชูบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

การตรวจราชการรอบที่ 2 นี้มุ่งเน้นติดตามการตรวจราชการและนิเทศงานตามกระบวนการความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ โดยเน้นประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้
1. Agenda base
ประเด็นที่ 1 Health for Wealth
ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. Function base
ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ
ประเด็นที่ 4 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์)
ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
ประเด็นที่ 6 องค์กรสมรรถนะสูง การเงินการคลังสุขภาพ
3. Area base (ปัญหาสำคัญในเขตสุขภาพที่ 7)
3.1 TB / OV & CCA
3.2 ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา
4. Innovative Health Care การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและ
ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
5. ประเด็นขับเคลื่อนตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 7 Service Plan
6. ประเด็นมุ่งเน้น
6.1 PHEM & Epidemiology
6.2 CKO