วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

พันธกิจ

• การบริการวิชาชีพ ให้บริการด้านสูตินรีเวชกรรม พัฒนาระบบรับ-ส่งต่อและบริหารจัดการด้าน สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงอย่างครบวงจรเพื่อให้เป็น แม่ข่ายสุขภาพ และมีการเชื่อมโยงการให้ บริการในเครือข่ายสุขภาพ

• ด้านการฝึกอบรมผลิตสูตินรีแพทย์ที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง ประเทศไทยและแพทยสภา สามารถปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์

• เป็นกลุ่มงานที่มีความเป็นเลิศในการดูแล รักษา และบริหารงานด้านสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงอย่าง ครบวงจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี มาตรฐานการบริการด้านนรีเวช ผลิตบัณฑิต แพทย์และสูตินรีแพทย์ที่มีมาตรฐาน

ค่านิยม มีจิตบริการ สามัคคี และรักษาจรรยา บรรณวิชาชีพ