หอผู้ป่วยนรีเวช

อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 เปิดบริการทุกวัน  โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 3746