ทำเนียบอาจารย์

นพ.วีรพล ศรีนิล

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.รุ่งฤดี จีระทรัพย์

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช