เนื้อหาทั้งหมด 1024 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2018
2 รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น 11 อัตรา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 เมษายน, 2019
3 ย้ายข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 เมษายน, 2019
4 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชาสัมพันธ์ 25 เมษายน, 2019
5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 25 เมษายน, 2019
6 ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรันราชสุดา ฯ ด้านทิศติวันออกฯ ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
7 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 ฯอาคารพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
8 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณดิจิตอล ฯ ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
9 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000ลักซ์ฯ จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
10 ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
11 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ (Processing Tissue) จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
12 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรัว ป้าย ป้อม รปภ.ศุนย์แพทย์ชุมชนเมือง ฯ ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
13 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินสำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก 1 ฯ ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
14 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดหู คอ จมูก จำนวน 1 รายการ ฯ ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
15 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ฯ รายการถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 25 เมษายน, 2019
16 คุณวิภาพร วีรฤทธิชัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 เมษายน, 2019
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 เม.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน, 2019
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 22 เม.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน, 2019
19 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มอบตู้อบเด็ก ชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2019
20 โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2019
21 ญาติผู้ป่วยชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย ICU Med ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2019
22 ผู้ป่วยชื่นชมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2019
23 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดหัวใจ 6 ชั้น อาคารคุณากรปิยชาติ รพ.ขอนแก่น ประกวดราคา 24 เมษายน, 2019
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 24 เมษายน, 2019
25 แผนการจัดซื้อจัดจ้า ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 24 เมษายน, 2019
26 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)ขนาดไม่น้อยกว่า 80 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 เมษายน, 2019
27 ประกาศประกวดราคา ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 24 เมษายน, 2019
28 ประกาศประกวดราคา ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 24 เมษายน, 2019
29 ประกาศประกวดราคา เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)ขนาดไม่น้อยกว่า 80 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 เมษายน, 2019
30 ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 24 เมษายน, 2019
31 ผอ. พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยม รพ.สต เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2019
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2019
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
34 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
35 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบ 2 สไลด์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 23 เมษายน, 2019
36 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลไม้ จำนวน 24 รายการ ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
37 ประกาศประกวดราคา ผลไม้ จำนวน 24 รายการ ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่อง LINAC Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
39 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลอดบรรจุโลหิตสุญญากาศ จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
40 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา (Set Macrodrip) จำนวน 69,000 set ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
41 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
42 ประกาศประกวดราคาชุดให้สารละลายชนิดหยดธรรมดา (Set Macrodrip) จำนวน 69,000 SET ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
43 ประกาศประกวดราคา หลอดบรรจุโลหิตสุญญากาศ จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 23 เมษายน, 2019
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2019
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 9 เม.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน, 2019
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 9 เม.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน, 2019
47 การประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนกลยุทธ์ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562  ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
48 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบ 2 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 22 เมษายน, 2019
49 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ( EMT ) การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 22 เมษายน, 2019
50 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์ ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
51 ขอเชิญอบรมปั้มหัวใจ ใครๆก็ทำเป็น รุ่นวันที่ 23 เมษายน 2562 (ฟรี) การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 22 เมษายน, 2019
52 กิจกรรม KKUIC THE INSIDER 5 “ Color Run, Fun in the Summer” (วิ่งสาดสี) ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
53 รพ.ขอนแก่น Kick Off “การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ” ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
54 ผู้ป่วยชื่นชมการให้บริการของทีมแพทย์-พยาบาล จากหน่วยไตเทียม, ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ และห้องพิเศษสิรินธร ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
55 แพทย์ รพ.ขอนแก่น “เตือนภัยวิกฤติอากาศร้อน” ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
56 กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันพระ ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
57 ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
58 4 อาการเสี่ยงโรคลมร้อน ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
59 เลื่อนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 เมษายน, 2019
60 คุณปนัดดา อยู่วิทยา มอบรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
61 ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 19 เมษายน, 2019
62 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนาม “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องช่วยหายใจ 35 เครื่อง มูลค่า 12 ล้านกว่า ประชาสัมพันธ์ 18 เมษายน, 2019
63 ห้องตรวจตาคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น แจ้งงดให้บริการในวันศุกร์ ประชาสัมพันธ์ 18 เมษายน, 2019
64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่ฯ ประกวดราคา 18 เมษายน, 2019
65 ประกาศประกวดราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 18 เมษายน, 2019
66 เลื่อนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 เมษายน, 2019
67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือก กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 เมษายน, 2019
68 ประชุมวิชาการ วิสัญญีภูมิภาค กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 17 เมษายน, 2019
69 คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1,000,850 บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนฯ ประชาสัมพันธ์ 17 เมษายน, 2019
70 คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 เมษายน, 2019
71 การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 เมษายน, 2019
72 บริษัท ซีซี คอนกรีต จำกัด บริจาคเตียงผู้ป่วย และโซฟา มูลค่ารวม 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 เมษายน, 2019
73 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุห้องประชุมสุจินต์ ชั้่น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกวดราคา 17 เมษายน, 2019
74 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมสุจินต์ ฯชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 17 เมษายน, 2019
75 รพ.ขอนแก่น จัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 11 เมษายน, 2019
76 ครอบครัวเด็กหญิงรินดา  ศิริพานิช  บริจาคเงิน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2019
77 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2019
78 ต้อนรับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2019
79 รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ” ณ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นฯ ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2019
80 รพ.ขอนแก่น ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2019
81 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2019
82 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน, 2019
83 เกณฑ์การคัดเลือก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 เมษายน, 2019
84 ผอ. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น สถานการณ์คลังเลือดโรงพยาบาลขอนแก่น ไม่เพียงพอ ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2019
85 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด 7 รายการ ขายทอดตลาด 5 เมษายน, 2019
86 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน, 2019
87 แนวทางการร้องเรียน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 4 เมษายน, 2019
88 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 4 เมษายน, 2019
89 คุณชูศักดิ์  หอมวิเชียร  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนแก่นสุข ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2019
90 คุณญาณี ทั้งไพศาล  เป็นผู้แทน คุณวีระชัย  ฤดีจรูญรุ่ง  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2019
91 ผอ. ออกเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. /ศูนย์สุขภาพชุมชน CUP รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2019
92 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 1 เม.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน, 2019
93 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 1 เม.ย. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน, 2019
94 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 เมษายน, 2019
95 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการออกซิเจนเหลว จำนวน 628,446 ลูกบากส์เมตร ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
96 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเจาะและกรอ กระดูกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
97 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องตรวจวัดลานสายตาระบบดิจิตอล จำนวน 1เครื่อง ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
98 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการถุงมือผ่าตัด Sterile จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดฯ จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
100 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องล้างอุปกรณ์ส่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
101 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องเจาะตัดกระดูกจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
102 ประกาศประกวดราคา เครื่องล้างอุปกรณ์ส่องตรวจอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
103 ประกาศประกวดราคา เครื่องมือเจาะตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 3 เมษายน, 2019
104 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2019
105 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 เมษายน, 2019
106 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องใน พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2019
107 ขอแสดงความยินดีกับคุณวรรณกร แพงกระโทก ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2019
108 คุณคณิต ลีสิริกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2019
109 คุณกำชัย สิทธิอมรพร บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2019
110 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 1 เมษายน, 2019
111 ประกาศประกวดราคา รายการตู้อบเด็กจำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 1 เมษายน, 2019
112 รพ.ขอนแก่น เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2019
113 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีทำบุญศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด เปิดเครื่องรังสีรักษาเครื่องที่ 2 พร้อมถือฤกษ์ดีทำพิธีเปิดศูนย์รักษ์เต้านมบริการผู้ป่วยแบบครบวงจร ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2019
114 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดเครื่องมือวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2019
115 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รายการผักปลอดจากสารพิษ จำนวน 68 รายการ ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2019
116 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการเครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฯ 2 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2019
117 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2019
118 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการEKG Electrode Adult) จำนวน 80,000 ชิ้น ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2019
119 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัดุวิทยาศาสตร์ฯ รายการชุดน้ำยาตรวจแยกฮีโมโกลบินฯ จำนวน 6,000 Test ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2019
120 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รายการอาหารแห้งจำนวน 40 รายการ ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2019
121 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ ไข่ไก่ จำนวน 365,670 ฟอง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2019
122 ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ณ วัดป่าอดุลยาราม ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2019
123 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มีนาคม, 2019
124 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มีนาคม, 2019
125 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์ 28 มีนาคม, 2019
126 รพ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2562 ประชาสัมพันธ์ 28 มีนาคม, 2019
127 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว ฯ ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2019
128 ประกาศประกวดราคา แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 140,000 Test ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2019
129 ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุฯ การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 28 มีนาคม, 2019
130 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ขอนแก่น ได้รับหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
131 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานทำบุญศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
132 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
133 ป้องกันพิษสุนัขบ้า หยุดเสี่ยงด้วยคาถา 5 ย. ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
134 วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วย #ลมชัก “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเองได้” https://goo.gl/9aaq9m ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 มี.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม, 2019
136 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 มี.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม, 2019
137 คุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์ และคณะ มอบเงินบริจาครวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2019
138 อาม่าลิ่มเอ็ง  แซ่เอี้ยว  และลูกหลาน บริจาคเงิน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2019
139 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 15 เครื่อง ประกวดราคา 26 มีนาคม, 2019
140 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.ขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 มีนาคม, 2019
141 คุณบุ้นเอ็ง  แซ่ตั้ง และร้านตุ๊กตาทอยส์  บริจาคเงิน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 มีนาคม, 2019
142 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการพลาสเตอร์ใส (Transpore)จำนวน 2300 กล่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
143 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการกระบิกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ในครั้งเดียว ฯ ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
144 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รากการชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวฯ จำนวน 11 ชุด ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
145 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯรายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช่สารซีเมนต์ฯ จำนวน 15 ชุด ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
146 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวฯ ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
147 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ฯ ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
148 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นความถี่สูงจำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
149 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ รายการสายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานฯ ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
150 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจตาส่งหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
151 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 อาคารพระเทพฯ ด้านทิศตะวันตก ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
152 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 อาคารพระเทพฯ ด้านทิศตะวันตก ประกวดราคา 25 มีนาคม, 2019
153 โรงพยาบาลขอนแก่น แจงข่าวมั่ว ไม่มีมูลความจริง **ชัวร์ก่อนแชร์** ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2019
154 รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2019
155 รพ.ขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ PNC stroke จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2019
156 ผอ.รพ.ขอนแก่น เตือนอากาศร้อนจัดผสมฝุ่น PM 2.5 วันเลือกตั้งผู้สูงอายุต้องเตรียมพร้อม ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2019
157 ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์อุบัติเหตุ 22 มีนาคม, 2019
158 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้านทิศตะวันออก ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2019
159 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย รุ่นที่ 11 / 2562 ศูนย์อุบัติเหตุ 21 มีนาคม, 2019
160 ประกาศรับสมัครพนักงานรับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน (รายคาบ) ศูนย์อุบัติเหตุ 21 มีนาคม, 2019
161 ติดต่อเรา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 มีนาคม, 2019
162 human-slide1 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 มีนาคม, 2019
163 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2019
164 แจ้งบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องสรุปเงินได้และภาษีประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 20 มีนาคม, 2019
165 ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 20 มีนาคม, 2019
166 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการอบรมจากสมาคมนักบริหารสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
167 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ (Processing of Tissue) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 มีนาคม, 2019
168 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ (Processing of Tissue) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 19 มีนาคม, 2019
169 ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมสมัครประกวดร้องเพลง KKH singing & Dancing Contest 2019 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
170 ขอเชิญร่วมงานทำบุญศูนย์รังสีรักษาเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
171 ผู้รับบริการชื่นชมการให้บริการของห้องตรวจจิตเวช ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
172 ญาติผู้ป่วย ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 2 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
173 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 มี.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม, 2019
174 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 มี.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม, 2019
175 ผอ.เข้าร่วมงานและรับมอบโล่หน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสุขภาพในวันไตโลก ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 18 มีนาคม, 2019
176 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2019
177 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2019
178 รพ.ขอนแก่น ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 18 มีนาคม, 2019
179 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 มี.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม, 2019
180 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 มี.ค. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม, 2019
181 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2562 ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2019
182 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2019
183 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการหม้อควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 9 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2019
184 ประกาศประกวดราคา หม้อควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 9 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2019
185 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 15 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2019
186 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 15 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2019
187 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯลฯ ประจำปี 2562 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2019
188 มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำฯลฯ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2019
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ(Auto pump) จำนวน 1 รายการ) ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2019
190 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบเด็ก จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2019
191 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ตู้อบเด็ก จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2019
192 ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2019
193 ต้อนรับคณะจากกรมการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 14 มีนาคม, 2019
194 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างทางเดินสำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก 1 รพ.ขอนแก่น ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2019
195 ประกาศประกวดราคา รายการจ้างก่อสร้างทางเดินสำหรับผู้พิการอาคารผู้ป่วย นอก 1 รพ.ขอนแก่น ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2019
196 ผอ. ร่วมงานเปิดสถานีรถไฟขอนแก่นใหม่ ในโครงการรถไฟทางคู่ จิระ–ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม, 2019
197 ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพฯ ประกวดราคา 13 มีนาคม, 2019
198 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสำหรับดูดเสมหะปราศจากเชื้อ ฯจำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 13 มีนาคม, 2019
199 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day) ประจำปี 2562” ประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม, 2019
200 แผนการจัดซื้อประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม, 2019
201 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการถุงมือทำหัตถการสเตอร์ไรค์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 13 มีนาคม, 2019
202 ประกาศประกวดราคา รายการถุงมือหัตถการสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 13 มีนาคม, 2019
203 ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องตรวจวัดลานสายตาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 13 มีนาคม, 2019
204 ประกาศประกวดราคา รายการโคมไฟผาตัดใหญ่โคมคุ่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลดีอีดี จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 13 มีนาคม, 2019
205 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 ก.พ. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม, 2019
206 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 ก.พ. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม, 2019
207 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจขี้ห้ามเลือดด้วยความถี่และคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
208 แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือสำหรับSUCTION STERILED จำนวน 100,000 ข้าง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
209 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
210 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างก่อสร้างรั้ว ป้ายป้อม รปภ.ศุนย์สุขภาพชุมชนเมือง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
211 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการปลาจำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
212 ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องจี้ตัดห้ามเลือดด้วยความถี่และคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
213 ประกาศประกวดราคา รายการถุงมือสำหรับ Suction Steriled จำนวน 100,000 ข้าง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
214 ประกาศประกวดราคา รายการจ้างก่อสร้างรคั้วและกำแพงกันดินศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
215 ประกาศประกวดราคา รายการจ้างก่อสร้างรั้ว ป้าย ป้อม รปภ.ศุนย์สุขภาพชุมชนเมือง ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
216 ประกาศประกวดราคาปลา จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 12 มีนาคม, 2019
217 ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
218 คุณประภาพร พิทักษ์ผล และ คุณลดาวัลย์  อึ้งพงศ์เพ็ชร์  บริจาคเงินเพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
219 คุณฉัตรชัย  ฐิติกานต์สกุล  บริษัท  แรลลี่  ประดับยนต์ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)  ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
220 คุณอำภา เตชะกำธร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
221 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณ ดิจิตอล FPD พร้อมเครื่องฮีโมไดนามิกส์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบรวมอะไหล่ ประกวดราคา 11 มีนาคม, 2019
222 งานกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (สิงห์เหนือเสือใต้) ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
223 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการอุปกรณ์ผ่าตัดไส้เลื่อนจำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 11 มีนาคม, 2019
224 ประกาศวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 11 มีนาคม, 2019
225 ประกาศวันสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 11 มีนาคม, 2019
226 ใบสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมวิศัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 11 มีนาคม, 2019
227 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม, 2019
228 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม, 2019
229 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มงานซักฟอก กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 มีนาคม, 2019
230 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 8 มีนาคม, 2019
231 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2019
232 ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2019
233 ต้อนรับคณะจากกรมควบคุมโรค ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ประชาสัมพันธ์ 7 มีนาคม, 2019
234 โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” กลุ่มบริษัท เพชรแก่นนครปิโตรเลียม มอบชั้นวางสินค้า มูลค่า 300,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 มีนาคม, 2019
235 ประกาศประกวดราคาซื้อรายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน 628,446 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2019
236 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใข้ในห้องผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2019
237 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้อง ผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2019
238 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัสดุผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้องและกล่องบรรจุเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2019
239 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2019
240 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานสังสรรค “วันนักข่าว” ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 มีนาคม, 2019
241 กรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ปี 2559 – 2560 ร่วมกับ สโมสรโรตารี บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 1,584,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 มีนาคม, 2019
242 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ ผ่าตัดหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 6 มีนาคม, 2019
243 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 6 มีนาคม, 2019
244 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเจาะและกรอ กระดูกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 มีนาคม, 2019
245 ประกาศประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 6 มีนาคม, 2019
246 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 6 มีนาคม, 2019
247 ประกาศประกวดราคา เครื่องเจาะและกรอ กระดูกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 มีนาคม, 2019
248 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม, 2019
249 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดสมองจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2019
250 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการเครื่องตรวจวัดลานสายตาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2019
251 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)เครื่องตรวจวัดลานสายตาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2019
252 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)เตียงผ่าตัดสมองจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2019
253 ประกวดราคาซื้อ รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2019
254 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2019
255 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส กระจกตา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2019
256 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 วัตร์ หลอดแอลอีดี จำนวน 2 ชุด10 ประกวดราคา 5 มีนาคม, 2019
257 ตารางการให้บริการ กลุ่มงานทันตกรรม 4 มีนาคม, 2019
258 ต้องการจัดฟันจะทำอย่างไร กลุ่มงานทันตกรรม 4 มีนาคม, 2019
259 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 68 รายการ ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
260 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการไข่ไก่จำนวน 365ฐ670 ฟอง ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
261 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาหารแห้ง จำนวน 40 รายการ ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
262 ประกาศประกวดราคา ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 68 รายการ ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
263 ประกาศประกวดราคา ไข่ไก่ จำนวน 365,670 ฟอง ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
264 ประกาศประกวดราคา อาหารแห้งจำนวน 40 รายการ ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
265 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบุรณ์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
266 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
267 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบรีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กก.ฯ ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2019
268 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการ การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม, 2019
269 กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม, 2019
270 การดูผล OUTLAB กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 1 มีนาคม, 2019
271 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 มีนาคม, 2019
272 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดเครื่องเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 1 มีนาคม, 2019
273 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 1 มีนาคม, 2019
274 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 มีนาคม, 2019
275 วิสัยทัศน์ปณิธานพันธกิจกลุ่มงานกุมารเวชกรรม กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
276 โครงสร้างบริหารกลุ่มงาน กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
277 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลขอนแก่น2561 กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
278 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์หลังปริญญา กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
279 รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
280 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2562 รอบ 1 กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
281 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 62 รอบที่ 1 กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
282 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 62 กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
283 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็ก กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
284 การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
285 การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
286 การตรวจรักษาโรคในเด็กทั่วไป กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
287 ภาพสไลด์#1 กุมารเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
288 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 กุมภาพันธ์, 2019
289 ผลลัพธ์การฝึกอบรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 28 กุมภาพันธ์, 2019
290 ประกาศรายชื่อเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 กุมภาพันธ์, 2019
291 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) พร้อมด้วย ทีมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประชาสัมพันธ์ 27 กุมภาพันธ์, 2019
292 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 กุมภาพันธ์, 2019
293 “ทำบุญเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด” ประชาสัมพันธ์ 26 กุมภาพันธ์, 2019
294 งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider#5 “Color Run, Fun in the summer” ประชาสัมพันธ์ 26 กุมภาพันธ์, 2019
295 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฯ ประกวดราคา 26 กุมภาพันธ์, 2019
296 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่มงานเภสัชกรรม ประชาสัมพันธ์ 26 กุมภาพันธ์, 2019
297 คุณเมตตา เก่งชูวงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท และพัดลม จำนวน 1 ตัว ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์, 2019
298 คุณประกาวรรณ บรรทุมพร พร้อมคณะญาติ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์, 2019
299 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ การนำแนวคิด “Health Literacy” สู่การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์, 2019
300 ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงฯ ประชาสัมพันธ์ 22 กุมภาพันธ์, 2019
301 ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดบ้านนางฟ้า วิชาการประจำปี 2561” ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ประชาสัมพันธ์ 22 กุมภาพันธ์, 2019
1 2 3 4