เนื้อหาทั้งหมด 3743 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 รับย้าย รับโอนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ตุลาคม, 2021
2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2021
3 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 7 ตุลาคม, 2021
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม, 2021
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 ตุลาคม, 2021
6 ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกา 2565 ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ตุลาคม, 2021
7 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม, 2021
8 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2021
9 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 6 ตุลาคม, 2021
10 คุณปราสพสุข  ปราสาททองโอสถ และคุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
11 คุณแม่สิริวิมล  วงศ์กิตติวิมล  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
12 หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)   มอบเงิน จำนวน 150,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
13 ผอ.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
14 ผอ. สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16 ประชาสัมพันธ์ 6 ตุลาคม, 2021
15 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 ตุลาคม, 2021
16 แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count : CBC) พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ประกวดราคา 5 ตุลาคม, 2021
17 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count : CBC) พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ ประกวดราคา 5 ตุลาคม, 2021
18 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีต้อนรับนายแพทย์ เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16  ประชาสัมพันธ์ 5 ตุลาคม, 2021
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 ต.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม, 2021
20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 ตุลาคม, 2021
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 4 ตุลาคม, 2021
22 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2021
23 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขมอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 ตุลาคม, 2021
24 นายแพทย์เทพ – คุณกมลรัตน์ เวชวิสิฐ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ใช้ในงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2021
25 ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกา 2565 ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 1 ตุลาคม, 2021
26 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2021
27 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 1 ตุลาคม, 2021
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2021
29 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 ตุลาคม, 2021
30 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเลี้ยงส่ง พญ.นาตยา มิลล์ และ นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน, 2021
31 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “เกษียณปลอดภัย หัวใจฮำฮอน ออนซอนอีหลีเด้อ” ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน, 2021
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเปิดแผลทางด้านหลัง จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 100 เตียง ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
36 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,อาคารผู้ป่วยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
38 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,อาคารผู้ป่วยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
39 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 กันยายน, 2021
40 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
41 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
42 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
43 ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 29 กันยายน, 2021
44 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
45 ประกาศประกวดราคา ซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 7/0 จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
46 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
47 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
48 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
49 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
50 ประกาศประกวดราคา ซื้อไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 200 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
51 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องฯ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
52 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องฯ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
53 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
54 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ฯ จำนวน 5 ชุด ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
55 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อพลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 6,000 กล่อง ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
56 ประกาศประกวดราคา ซื้อพลาสเตอร์ใส (Transpore) จำนวน 6,000 กล่อง ประกวดราคา 28 กันยายน, 2021
57 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 กันยายน, 2021
58 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 ก.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน, 2021
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
60 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
62 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 11 รายการ ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
63 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติฯ (ระยะเวลา 5 ปี) ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
64 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติฯ (ระยะเวลา 5 ปี) ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
65 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่2) ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
66 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่2) ประกวดราคา 27 กันยายน, 2021
67 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว 27 กันยายน, 2021
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 2 major set no.2 จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
69 แผนการจัดซื้อจัดจ้างSuction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
70 ประกาศประกวดราคา ซื้อ Suction Catheter จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
71 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
72 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายในช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
73 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
74 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย ประกวดราคา 23 กันยายน, 2021
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กันยายน, 2021
76 คุณธนะ ศิริธนชัย กรรมการบริหารศิริการกรุ๊ป 90 จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 23 กันยายน, 2021
77 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา บริจาคเตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ และเงิน 500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2021
78 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 21 กันยายน, 2021
79 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ประกวดราคา 21 กันยายน, 2021
80 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนที่ใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 21 กันยายน, 2021
81 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนที่ใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 21 กันยายน, 2021
82 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน, 2021
83 ต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ไปช่วยผู้ป่วยโควิด ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2654 – 20 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน, 2021
84 ครอบครัวคุณพัชราภรณ์  อนวัชมงคล  บริจาค  จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน, 2021
85 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 กันยายน, 2021
86 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 กันยายน, 2021
87 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 กันยายน, 2021
88 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 กันยายน, 2021
89 มรมนักธุรกิจไทย-จีน  มอบเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
90 คุณไพรัตน์พาณิชย์การเกษตร  และ “ครอบครัวอนวัชมงคล”  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
91 คุณจิราพร  บูรณพงศ์  บริจาคหน้ากาก  N95  จำนวน 2,000 ชิ้น  มูลค่า 118,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
92 คุณเรวดี  อารยทรัพย์  บริจาคเงิน  จำนวน  40,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
93 บ.อัศวยนต์ จำกัด  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
94 ศิษย์เก่าสงเคราะห์นิยมวิทยา รุ่น 2529  บริจาคเงิน จำนวน 7,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
95 คุณสุดใจ  ผัดไธสง  – คุณแม่แก้ว  พิมเร่าหนาด  บริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนปัสสาวะชนิดใช้ในท่อไต จำนวน 300 ชิ้น ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
97 บริษัท บอนทูบี อะเคเดมิค เซนเตอร์ จำกัด  บริจาคเงิน จำนวน 11,999  บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
99 หจก.สหสินเทรดดิ้ง  มอบเงินบริจาค  จำนวน 10,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาEKG Electrode, Adult จำนวน 135,000 ชิ้น ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบาง จำนวน 43 ชุด ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
103 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
104 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
105 ประกาศประกวดราคา ซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 20 กันยายน, 2021
106 พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
107 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2021
108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 20 ก.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน, 2021
109 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 กันยายน, 2021
110 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย เดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 20 กันยายน, 2021
111 ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม  2654  –  13 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2021
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูกขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
115 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
116 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
117 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
118 ส่งทีมนักรบชุดขาว ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม ระหว่างวันที่ 11 – 21 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2021
119 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
120 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
121 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
122 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin ประกวดราคา 17 กันยายน, 2021
123 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2021
124 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 กันยายน, 2021
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 7 เตียง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 6 เตียง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
127 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็กฯ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
128 ประกาศประกวดราคา ซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวแบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็กฯ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
129 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
130 ประกาศประกวดราคา ซื้อเฝือกปูน Slab จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ควบคุมระบบไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
132 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 ระบบ ประกวดราคา 16 กันยายน, 2021
133 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
134 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
135 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
136 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 150 ชิ้น ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
137 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูก จำนวน 6 ชุด ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
138 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคลแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูก จำนวน 6 ชุด ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
139 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้อบเด็ก จำนวน 4 ตู้ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
140 ประกาศประกวดราคา ซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 4 ตู้ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้างI.V. Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
142 ประกาศประกวดราคา ซื้อ I.V. Catheter จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Flow cytometry จำนวน 4,000 test ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no.1 จำนวน 4 ชุด ประกวดราคา 15 กันยายน, 2021
148 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 กันยายน, 2021
149 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 กันยายน, 2021
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาไรแฟมพิซิน จำนวน 64 SET ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
154 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Fire wall) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
155 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Fire wall) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
156 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,642,500 กิโลกรัม ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
157 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,642,500 กิโลกรัม ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
158 แผนการจัดซื้อจัดจ้างขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
159 ประกาศประกวดราคา ซื้อขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 14 กันยายน, 2021
160 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 ก.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน, 2021
161 โรงแรมโอเอ็มจี  ขอนแก่น (OMG)  บริจาคเงิน จำนวน  1,480,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2021
162 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด มูลค่ารวม 5,899,980 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2021
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 13 กันยายน, 2021
164 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 720,000 แผง ประกวดราคา 13 กันยายน, 2021
165 ประกาศประกวดราคา ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 720,000 แผง ประกวดราคา 13 กันยายน, 2021
166 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 12 กันยายน, 2021
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 1,080 กิโลกรัม ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
168 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 90 กล่อง ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
169 ประกาศประกวดราคาซื้อ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถักเกลียว จำนวน 90 กล่อง ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
170 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
171 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
172 แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
173 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 10 กันยายน, 2021
174 เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 กันยายน, 2021
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า MRI ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
177 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
178 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน A1C ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
179 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซัก อบ รีดและพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
180 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีดและพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
181 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
182 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
183 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
184 ประกาศประกวดราคา ซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคา 9 กันยายน, 2021
185 ต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน, 2021
186 ต้อนรับ “นักรบชุดขาว” นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลับสู่อ้อมกอด ประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน, 2021
187 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 กันยายน, 2021
188 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 กันยายน, 2021
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการแพทย์แผนไทยศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
192 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
193 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 8 กันยายน, 2021
194 รุ่นที่ 4 หลักสูตรอบรม Safety ambulance driver การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 7 กันยายน, 2021
195 รุ่นที่ 3 หลักสูตรอบรม Safety ambulance driver การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 7 กันยายน, 2021
196 รุ่นที่ 2 หลักสูตรอบรม Safety ambulance driver การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 7 กันยายน, 2021
197 รุ่นที่ 1 หลักสูตรอบรม Safety ambulance driver การอบรมศูนย์อุบัติเหตุ 7 กันยายน, 2021
198 มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้ม มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 กันยายน, 2021
199 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 6 ก.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน, 2021
200 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน, 2021
201 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) บริจาคชุด PPE และบริจาคชุดกาวน์ ประชาสัมพันธ์ 6 กันยายน, 2021
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
204 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
205 ประกาศประกวดราคา ซื้อไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยวขนาดเบอร์ 4/0 จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
206 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
207 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
208 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
209 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 4 ชิ้น ประกวดราคา 6 กันยายน, 2021
210 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 กันยายน, 2021
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 3 กันยายน, 2021
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดท่อต่อจากโพรงสมองออกสู่ภายนอกเพื่อตรวจวัดระดับน้ำหล่อสมองฯ จำนวน 180 ชิ้น ประกวดราคา 3 กันยายน, 2021
213 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 100 เตียง ประกวดราคา 3 กันยายน, 2021
214 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 100 เตียง ประกวดราคา 3 กันยายน, 2021
215 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 3 กันยายน, 2021
216 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 กันยายน, 2021
217 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 กันยายน, 2021
218 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนรถยนต์ Hilux Revo C-CAB ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2021
219 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 2 กันยายน, 2021
220 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin ประกวดราคา 2 กันยายน, 2021
221 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin ประกวดราคา 2 กันยายน, 2021
222 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  บริจาคแคปซูลความดันลบ  เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19  มูลค่า  138,030  บาท ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2021
223 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  บริจาคเครื่องหัวตรวจอัลตราซาวด์ สำหรับผ่าตัด  โดยใช้กล้องส่องผ่านหน้าท้อง  มูลค่า  750,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2021
224 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา  บริจาคเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  รวมมูลค่า  7,900,000  บาท  ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2021
225 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดพกพา ประชาสัมพันธ์ 2 กันยายน, 2021
226 การประชุมโครงการรณรงค์ ค้นหาและการตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่นปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 2 กันยายน, 2021
227 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 2 major set no.2 จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 1 กันยายน, 2021
228 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 2 major set no.2 จำนวน 3 ชุด ประกวดราคา 1 กันยายน, 2021
229 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 30 ส.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน, 2021
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 25 ชุด ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2021
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนระบายของเหลวออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 500 เส้น ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2021
232 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2021
233 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2021
234 แผนการจัดซื้อจัดจ้างขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2021
235 ประกาศประกวดราคา ซื้อขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 8 ชิ้น ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2021
236 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,000 ดวง ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2021
237 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายรัดข้อมือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,000 ดวง ประกวดราคา 31 สิงหาคม, 2021
238 การอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคมะเร็งและเคมีบำบัดสำหรับเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น ปี2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 31 สิงหาคม, 2021
239 ประชุม หนต. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 31 สิงหาคม, 2021
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่แบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 30 สิงหาคม, 2021
241 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,200 ชิ้น ประกวดราคา 30 สิงหาคม, 2021
242 ประกาศประกวดราคา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,200 ชิ้น ประกวดราคา 30 สิงหาคม, 2021
243 ข้อมูลจำนวนวัน/ วันนอนผู้ป่วย เดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 สิงหาคม, 2021
244 ส่งทีมนักรบชุดขาวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2654 – 13 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 27 สิงหาคม, 2021
245 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 27 สิงหาคม, 2021
246 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 27 สิงหาคม, 2021
247 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯจำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 27 สิงหาคม, 2021
248 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 27 สิงหาคม, 2021
249 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 27 สิงหาคม, 2021
250 แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี flow cytometry จำนวน 4,000 test ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2021
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2021
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 54 รายการ ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2021
253 ประกาศประกวดราคา ซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี flow cytometry จำนวน 4,000 test ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2021
254 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูงส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 55 ชุด ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2021
255 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูงส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 55 ชุด ประกวดราคา 26 สิงหาคม, 2021
256 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 สิงหาคม, 2021
257 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 26 สิงหาคม, 2021
258 นายแพทย์อุทัย ธาระนาภรณ์ และครอบครัว บริจาคอุปกรณ์ชุดตรวจ หู คอ จมูก ประชาสัมพันธ์ 25 สิงหาคม, 2021
259 คุณสง่า  พงษ์พิศ  และครอบครัว บริจาครถยนต์ 4 ประตู CHELOLET  จำนวน 1 คัน  ประชาสัมพันธ์ 25 สิงหาคม, 2021
260 วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร บริจาคผ้าปูที่นอน จำนวน 100 ผืน ประชาสัมพันธ์ 25 สิงหาคม, 2021
261 คุณอดิศักดิ์  อังศรีประเสริฐ และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 สิงหาคม, 2021
262 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 สิงหาคม, 2021
263 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 25 สิงหาคม, 2021
264 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคา 25 สิงหาคม, 2021
265 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 สิงหาคม, 2021
266 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 สิงหาคม, 2021
267 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2021
268 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2021
269 แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2021
270 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนฯ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2021
271 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2021
272 ประกาศประกวดราคา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองชัดสองระยะ จำนวน 120 ชิ้น ประกวดราคา 24 สิงหาคม, 2021
273 ศูนย์มะเร็ง จัดอบรมฟื้นฟูสมรรถนพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 24 สิงหาคม, 2021
274 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 สิงหาคม, 2021
275 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 สิงหาคม, 2021
276 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 สิงหาคม, 2021
277 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 ส.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม, 2021
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,719,215 แผ่น ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2021
279 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ผิวสัมผัสสูงและตัดกระดูกน้อย จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2021
280 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ผิวสัมผัสสูงและตัดกระดูกน้อย จำนวน 10 ชุด ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2021
281 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2021
282 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2021
283 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no.1 จำนวน 4 ชุด ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2021
284 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major ser no.1 จำนวน 4 ชุด ประกวดราคา 23 สิงหาคม, 2021
285 ส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 20 สิงหาคม, 2021
286 ส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 20 สิงหาคม, 2021
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเนื้อสัตว์แปรรูป จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2021
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อลำไส้แบบเป็นวงกลม จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2021
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและกระดูกขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2021
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 test ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2021
291 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนปัสสาวะชนิดใช้ในท่อไต (Double pigtail Ureteral stent) จำนวน 300 ชิ้น ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2021
292 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดใช้ในท่อไต (Double pigtail Ureteral stent) จำนวน 300 ชิ้น ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2021
293 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาสำหรับตรวจหา Methamphetmine ในปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2021
294 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 สิงหาคม, 2021
295 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาสำหรับตรวจหา Methamphetamine ในปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 20 สิงหาคม, 2021
296 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 50 โหล และเงิน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม, 2021
297 บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน  1,000,000  บาท ประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม, 2021
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 19 สิงหาคม, 2021
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 19 สิงหาคม, 2021
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 19 สิงหาคม, 2021
1 2 3 4 13