เนื้อหาทั้งหมด 4579 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล ประจำปี 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 เมษายน, 2022
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งบรรณารักษ์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 มีนาคม, 2022
3 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการฯ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Fiber optic laryngoscope) จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
5 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Fiber optic laryngoscope) จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
7 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ ประกวดราคา 31 มีนาคม, 2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม แบบรวมอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่ (Oscillator Saw) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
11 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 มีนาคม, 2022
12 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่ (Oscillator Saw) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
13 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 77 รายการ ประกวดราคา 30 มีนาคม, 2022
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 30 มีนาคม, 2022
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
16 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
18 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
20 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มีนาคม, 2022
21 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มีนาคม, 2022
22 คุณแจฮิม  แซ่เตีย  และคุณกิมเอ็ง  แซ่น้า  ครอบครัวของนายแพทย์ธิติ ธิติศักดิ์สกุล  บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท  ประชาสัมพันธ์ 28 มีนาคม, 2022
23 คุณชยพัทธ์ ตันติสุข ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท   ประชาสัมพันธ์ 28 มีนาคม, 2022
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
25 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงชุดระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูงอาคารสิรินธร อาคารผู้ป่วยนอก 1และอาคารผู้ป่วยนอก 2 ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
27 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงชุดระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูงอาคารสิรินธร อาคารผู้ป่วยนอก 1และอาคารผู้ป่วยนอก 2 ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Bedside monitor) จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
29 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Bedside monitor) จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
30 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Bedside monitor) จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
31 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Bedside monitor) จำนวน 8 เครื่อง ประกวดราคา 28 มีนาคม, 2022
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม, 2022
33 เลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพพยาบาล) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 มีนาคม, 2022
34 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2022
35 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2022
36 ประกาศกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2022
37 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม, 2022
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 30,000 test ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
39 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
40 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
41 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 รีม ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
42 ประกาศ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 รีม ประกวดราคา 24 มีนาคม, 2022
43 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตรฯ ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2022
44 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตรฯ ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2022
45 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมันในร่างกายและวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2022
46 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมันในร่างกายและวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 23 มีนาคม, 2022
47 โครงการเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง “Advance Stroke”สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 23 มีนาคม, 2022
48 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มีนาคม, 2022
49 โครงการเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง “Advance Stroke”สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2022
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565) ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2022
51 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 24 เครื่อง ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2022
52 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2022
53 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 22 มีนาคม, 2022
54 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ ไข่ไก่ จำนวน 197,220 ฟอง ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูงแบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงโซนผู้ป่วยหนัก อาคาร 5 ชั้น 2 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม, 2022
60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 20,000 test ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดฯ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
62 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดฯ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 21 มีนาคม, 2022
63 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 มีนาคม, 2022
64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 มีนาคม, 2022
65 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 18 มีนาคม, 2022
66 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 18 มีนาคม, 2022
67 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2022
68 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 18 มีนาคม, 2022
69 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลร่วมพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 18 มีนาคม, 2022
70 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 18 มีนาคม, 2022
71 พิธีเปิดงาน “รวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2022
72 การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริการ  เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม, 2022
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 53 รายการ ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2022
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2022
75 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 77 รายการ ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2022
76 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 77 รายการ ประกวดราคา 17 มีนาคม, 2022
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 มีนาคม, 2022
78 ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 16 มีนาคม, 2022
79 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 80 สาย (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 16 มีนาคม, 2022
80 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายบอลลูนสำหรับเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 80 สาย (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 16 มีนาคม, 2022
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
84 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
85 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 24 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
86 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 15 มีนาคม, 2022
87 กราฟแสดงจำนวนบุคลากร แยกตามประเภทการจ้าง (5 เดือนย้อนหลัง) 🌐 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2022
88 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 มีนาคม, 2022
89 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2022
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม, 2022
91 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2022
92 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 มีนาคม, 2022
93 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2022
94 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2022
95 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2022
96 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 14 มีนาคม, 2022
97 ร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 10 มีนาคม, 2022
98 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียงฯ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
99 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
100 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มีนาคม, 2022
101 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทราวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มีนาคม, 2022
102 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 24 เครื่อง ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
103 พันเอกไมตรี บุตรชา  พร้อมครอบครัว  บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2022
104 คุณรุ่งโรจน์  ตันติสุข  ประธานบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม, 2022
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
108 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
109 ประกาศประกวดราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 9 มีนาคม, 2022
110 บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 มีนาคม, 2022
111 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2022
112 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2022
113 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก 1 ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2022
114 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก 1 ประกวดราคา 8 มีนาคม, 2022
115 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 8 มีนาคม, 2022
116 คุณวัชระพร  สาธุการ  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 110 แพ็ค  ประชาสัมพันธ์ 7 มีนาคม, 2022
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 20,000 test ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
118 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารสิริธร ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
119 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารสิริธร ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
120 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
121 ประกาศประกวดราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
122 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD แบบตั้งพื้นฯ ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
123 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD แบบตั้งพื้นฯ ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
124 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม แบบรวมอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
125 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม แบบรวมอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 7 มีนาคม, 2022
126 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 มีนาคม, 2022
127 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม, 2022
128 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม, 2022
129 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก (OPD 1,2) และอาคารเอนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์ 4 มีนาคม, 2022
130 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) 5 รุ่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4 มีนาคม, 2022
131 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 4 มีนาคม, 2022
132 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษากล้องส่องตรวจพิเศษยี่ห้อ Olympus จำนวน 26 ตัวและอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ประกวดราคา 4 มีนาคม, 2022
133 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 3 มีนาคม, 2022
134 คุณวิกรม สามโกเศศ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประชาสัมพันธ์ 3 มีนาคม, 2022
135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 2 มี.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม, 2022
136 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 มีนาคม, 2022
137 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 มีนาคม, 2022
138 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีโรคร่วมเอชไอวี เขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์ 28 กุมภาพันธ์, 2022
139 การประชุมวิชาการ Smart Stroke KKH:2022 ประชาสัมพันธ์ 28 กุมภาพันธ์, 2022
140 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 กุมภาพันธ์, 2022
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 1,080 กิโลกรัม ประกวดราคา 28 กุมภาพันธ์, 2022
142 ประกาศประกวดราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 1,080 กิโลกรัม ประกวดราคา 28 กุมภาพันธ์, 2022
143 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28 ก.พ. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์, 2022
144 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565) ประกวดราคา 28 กุมภาพันธ์, 2022
145 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง แบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 25 กุมภาพันธ์, 2022
146 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง แบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 25 กุมภาพันธ์, 2022
147 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 กุมภาพันธ์, 2022
148 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 24 กุมภาพันธ์, 2022
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกฯ ประกวดราคา 23 กุมภาพันธ์, 2022
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ น้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส Novel Coronavirus (2019-nCoV) จำนวน 4,992 test ประกวดราคา 23 กุมภาพันธ์, 2022
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 23 กุมภาพันธ์, 2022
152 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 23 กุมภาพันธ์, 2022
153 ประกาศประกวดราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 23 กุมภาพันธ์, 2022
154 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กุมภาพันธ์, 2022
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Arcoma รุ่น Precision ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 22 กุมภาพันธ์, 2022
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 22 กุมภาพันธ์, 2022
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 22 กุมภาพันธ์, 2022
158 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 ก.พ. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์, 2022
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ น้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรม Covid 19 ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 5,000 test ประกวดราคา 21 กุมภาพันธ์, 2022
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดตรวจโควิดอย่างง่ายของการตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 5,000 test ประกวดราคา 21 กุมภาพันธ์, 2022
161 คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2563-2565 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์  รวมมูลค่า 80,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์, 2022
162 บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด  บริจาคเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์นาโน พลาสม่า มูลค่า 380,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์, 2022
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เตียงตรวจโรคทางนรีเวชกรรม จำนวน 1 เตียง ประกวดราคา 21 กุมภาพันธ์, 2022
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 15 สาย ประกวดราคา 21 กุมภาพันธ์, 2022
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 21 กุมภาพันธ์, 2022
166 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงโซนผู้ป่วยหนักอาคาร 5 ชั้น 2 ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 21 กุมภาพันธ์, 2022
167 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโซนผู้ป่วยหนักอาคาร 5 ชั้น 2 ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 21 กุมภาพันธ์, 2022
168 ข้อมูลจำนวนวัน/วันนอนผู้ป่วย มกราคม 2565 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21 กุมภาพันธ์, 2022
169 ร่วมงานวันบูชาคุณ 94 ปี ชาตกาล หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก ณ วัดป่าวิเวกธรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 18 กุมภาพันธ์, 2022
170 ร่วมงานวันบูชาคุณ 94 ปี ชาตกาล หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก ณ วัดป่าวิเวกธรรม ประชาสัมพันธ์ 17 กุมภาพันธ์, 2022
171 คณะผู้บริหารเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ 17 กุมภาพันธ์, 2022
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular Closure Device) จำนวน 100 ชิ้น ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
174 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 20,000 test ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
175 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
176 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
177 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ไข่ไก่ จำนวน 197,220 ฟอง ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
178 ประกาศประกวดราคา ซื้อไข่ไก่ จำนวน 197,220 ฟอง ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
179 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 53 รายการ ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
180 ประกาศประกวดราคา ซื้ออาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 53 รายการ ประกวดราคา 17 กุมภาพันธ์, 2022
181 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 17 กุมภาพันธ์, 2022
182 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 กุมภาพันธ์, 2022
183 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 กุมภาพันธ์, 2022
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal complete set) จำนวน 200 ชุด ประกวดราคา 15 กุมภาพันธ์, 2022
185 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์, 2022
186 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่ และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 15 กุมภาพันธ์, 2022
187 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ก.พ. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์, 2022
188 โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 กุมภาพันธ์, 2022
189 คุณรชาดา  ไกรกีรติ  ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส โฮล เซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์, 2022
190 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์, 2022
191 ประกาศประกวดราคา ซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์, 2022
192 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์, 2022
193 ประกาศประกวดราคา ซื้อขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์, 2022
194 โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2022
195 พิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากคุณบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท แม็คฮิลล์ กรุ๊ป จำกัด ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2022
196 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 กุมภาพันธ์, 2022
197 ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต งวดงานที่ 5อาคาร คสล. 8 ชั้น ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2022
198 โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2022
199 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 11 กุมภาพันธ์, 2022
200 ประกาศประกวดราคา ซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 11 กุมภาพันธ์, 2022
201 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 11 กุมภาพันธ์, 2022
202 ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 11 กุมภาพันธ์, 2022
203 ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 กุมภาพันธ์, 2022
204 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 กุมภาพันธ์, 2022
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ลวดนำสายสวนเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือด จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PTCA Guide Wire) จำนวน 300 สาย ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน แบบ Non-Compliant Balloon 0.015 นิ้ว จำนวน 300 สาย ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายลวดนำสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 400 สาย ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพของกระจกตา (Endothelial cell count) จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
212 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน จำนวน 10,000 test ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
213 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ น้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัส Novel Coronavirus (2019-nCoV) จำนวน 4,992 test ประกวดราคา 10 กุมภาพันธ์, 2022
214 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 10 กุมภาพันธ์, 2022
215 วัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 10 กุมภาพันธ์, 2022
216 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 9 กุมภาพันธ์, 2022
217 ประกาศประกวดราคา ซื้อผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 9 กุมภาพันธ์, 2022
218 ประชุมพัฒนาและติดตามตัวชี้วัด ปี 2565/1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 9 กุมภาพันธ์, 2022
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ประกวดราคา 8 กุมภาพันธ์, 2022
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน 450 สาย ประกวดราคา 8 กุมภาพันธ์, 2022
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Pressure Wire) จำนวน 60 สาย ประกวดราคา 8 กุมภาพันธ์, 2022
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 35 สาย ประกวดราคา 8 กุมภาพันธ์, 2022
223 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์, 2022
224 ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม อาหาร และอื่นๆ  สำหรับมอบให้ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 8 กุมภาพันธ์, 2022
225 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 กุมภาพันธ์, 2022
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ ประกวดราคา 7 กุมภาพันธ์, 2022
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูน (0.016 นิ้ว) จำนวน 300 สาย ประกวดราคา 7 กุมภาพันธ์, 2022
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูนแรงดันสูง จำนวน 500 สาย ประกวดราคา 7 กุมภาพันธ์, 2022
229 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ น้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรม Covid 19 ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 5,000 test ประกวดราคา 7 กุมภาพันธ์, 2022
230 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดตรวจโควิดอย่างง่ายของการตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 5,000 test ประกวดราคา 7 กุมภาพันธ์, 2022
231 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 ก.พ. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์, 2022
232 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA” กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 กุมภาพันธ์, 2022
233 Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 กุมภาพันธ์, 2022
234 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 4 กุมภาพันธ์, 2022
235 ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 4 กุมภาพันธ์, 2022
236 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2022
237 คุณระเบียบ  ร่มไทรทอง  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2022
238 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA” ประชาสัมพันธ์ 3 กุมภาพันธ์, 2022
239 Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 กุมภาพันธ์, 2022
240 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 3 กุมภาพันธ์, 2022
241 ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 3 กุมภาพันธ์, 2022
242 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องวัดและประเมิณประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 3 กุมภาพันธ์, 2022
243 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดและประเมิณประสิทธิภาพการทำงานของตับและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 3 กุมภาพันธ์, 2022
244 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กุมภาพันธ์, 2022
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายนำเลือด (Blood Tubing Line) จำนวน 8,000 ชิ้น ประกวดราคา 1 กุมภาพันธ์, 2022
246 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3 แบบ Walk in วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์, 2022
247 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 1 กุมภาพันธ์, 2022
248 การเรียนรู้โปรแกรม HPSC และ iHospital2 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 1 กุมภาพันธ์, 2022
249 Kick off วัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์, 2022
250 ประชุมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ครั้งที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 31 มกราคม, 2022
251 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนายแพทย์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 31 มกราคม, 2022
252 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม, 2022
253 ต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003  จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม, 2022
254 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  ยี่ห้อ KARL  STORZ  มูลค่า 530,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม, 2022
255 เปิดศูนย์ควบคุมรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC) จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม, 2022
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง ประกวดราคา 28 มกราคม, 2022
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ท่อถ่างขยายทางเดินน้ำดี ชนิดโลหะ (Metallic Biliary Stent) จำนวน 60 ชิ้น ประกวดราคา 28 มกราคม, 2022
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 28 มกราคม, 2022
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน 6 ชิ้น ประกวดราคา 28 มกราคม, 2022
260 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 มกราคม, 2022
261 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 878 รายการ ขายทอดตลาด 26 มกราคม, 2022
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำฯ จำนวน 24,000 set ประกวดราคา 26 มกราคม, 2022
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (0.017) จำนวน 300 สาย ประกวดราคา 26 มกราคม, 2022
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อการตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 26 มกราคม, 2022
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 70 สาย ประกวดราคา 26 มกราคม, 2022
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป จำนวน 1,642,500 กิโลกรัม ประกวดราคา 25 มกราคม, 2022
267 ประกาศยกเลิกประกวดราคา รายการ ถุงมือสำหรับ Suction Sterile จำนวน 280,000 ข้าง ประกวดราคา 25 มกราคม, 2022
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,118,000 ลูกบาศก์เมตร ประกวดราคา 25 มกราคม, 2022
269 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 25 มกราคม, 2022
270 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนนภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 25 มกราคม, 2022
271 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 25 มกราคม, 2022
272 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 25 มกราคม, 2022
273 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 24 ม.ค. 65 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม, 2022
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดดำ ชนิด 2 ช่องในท่อเดียวกันสำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ จำนวน 930 ชุด ประกวดราคา 24 มกราคม, 2022
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ อุปกรณ์สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 50 สาย ประกวดราคา 24 มกราคม, 2022
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 100 สาย ประกวดราคา 24 มกราคม, 2022
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อและ Variant ของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 15,000 test ประกวดราคา 24 มกราคม, 2022
278 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษเพื่อการรักษา จำนวน 75 สาย ประกวดราคา 24 มกราคม, 2022
279 ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษเพื่อการรักษา จำนวน 75 สาย ประกวดราคา 24 มกราคม, 2022
280 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 21 มกราคม, 2022
281 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นายช่างเทคนิค และนักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 มกราคม, 2022
282 คุณชาติชาย – คุณประเทือง บุญมี และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 มกราคม, 2022
283 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 มกราคม, 2022
284 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์มฯ จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 21 มกราคม, 2022
285 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์มฯ จำนวน 5 เครื่อง ประกวดราคา 21 มกราคม, 2022
286 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564) ประกวดราคา 21 มกราคม, 2022
287 ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ตรวจโควิด – 19 ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม, 2022
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ (PTCA Balloon Catheter) จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 20 มกราคม, 2022
289 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต งวดงานที่ 4 อาคาร คสล. 8 ชั้น ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม, 2022
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ แบบ Non-compliant balloon จำนวน 150 สาย ประกวดราคา 20 มกราคม, 2022
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำฯ จำนวน 25 สาย ประกวดราคา 20 มกราคม, 2022
292 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Arcoma รุ่น Precision ประกวดราคา 20 มกราคม, 2022
293 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 20 มกราคม, 2022
294 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคา 20 มกราคม, 2022
295 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนายแพทย์ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 20 มกราคม, 2022
296 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 20 มกราคม, 2022
297 ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 300 ชุด ประกวดราคา 20 มกราคม, 2022
298 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนาม กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค ชุด PPE และ Mask N95 มูลค่ารวม 1,300,080 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม, 2022
299 นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม, 2022
300 พันเอกไมตรี บุตรชา และครอบครัว บริจาคเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม, 2022
1 2 3 4 16