เนื้อหาทั้งหมด 4027 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่าทั้งหมด 9,655,000  บาท ประชาสัมพันธ์ 18 สิงหาคม, 2021
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 200 กล่อง ประกวดราคา 18 สิงหาคม, 2021
3 ประกาศประกวดราคา แผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 200 กล่อง ประกวดราคา 18 สิงหาคม, 2021
4 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 สิงหาคม, 2021
5 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 สิงหาคม, 2021
6 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 สิงหาคม, 2021
7 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 สิงหาคม, 2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 17 สิงหาคม, 2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 17 สิงหาคม, 2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 17 สิงหาคม, 2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ จำนวน 179,700 ฟอง ประกวดราคา 17 สิงหาคม, 2021
12 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 สิงหาคม, 2021
13 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 17 สิงหาคม, 2021
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 16 ส.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม, 2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9 ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้นฯ ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2021
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2021
19 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2021
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2021
21 ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 16 สิงหาคม, 2021
22 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 16 สิงหาคม, 2021
23 เปิดฉีดวัคซีน แบบไม่จองล่วงหน้า (ลงทะเบียนหน้างาน) สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 8 กลุ่มเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2021
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม,อาคารอเนกประสงค์และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำกัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health – Care Waste : HCW) ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
27 ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health – Care Waste : HCW) ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอลฯ ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
29 ประกาศประกวดราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอลฯ ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564) ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564) ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564) ประกวดราคา 13 สิงหาคม, 2021
33 เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบไม่ต้องจองล่วงหน้า สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี และ 8 กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 12 สิงหาคม, 2021
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2021
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปูู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2021
36 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2021
37 ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 10 รายการ ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2021
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์และปริมาณเมตาโบไลท์ในเลือดฯ ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2021
39 ประกาศประกวดราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือดฯ ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2021
40 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2021
41 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 11 สิงหาคม, 2021
42 รับย้าย รับโอนข้าราชการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 สิงหาคม, 2021
43 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 11 สิงหาคม, 2021
44 ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม, 2021
45 โรงพยาบาลขอนแก่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม, 2021
46 ครอบครัวทองแท่งไทย บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ  อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม, 2021
47  กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา บริจาคหน้ากาก N 95 รุ่น 1870  จำนวน 4,000 ชิ้น  มูลค่า 214,000  บาท  ประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม, 2021
48 รายชื่อแพทย์พี่เลี้ยง-แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 10 สิงหาคม, 2021
49 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม, 2021
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร 298 เตียง ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม อาคาร 298 เตียง ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
55 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบาง จำนวน 43 ชุด ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
56 ประกาศประกวดราคา ซื้อข้อสะโพกเทียมมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกสำหรับผู้ป่วยกระดูกบาง จำนวน 43 ชุด ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
57 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
58 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
59 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า (MRI) ประกวดราคา 10 สิงหาคม, 2021
60 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม, 2021
61 คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า  ขอนแก่น ประจำปี 2563- 2564  บริจาคเงิน จำนวน  1,200,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 9 สิงหาคม, 2021
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 87 รายการ ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 9 ส.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม, 2021
64 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลขอนแก่น สำนังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 สิงหาคม, 2021
65 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 สิงหาคม, 2021
66 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
67 ประกาศประกวดราคาซื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
68 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาไรแฟมพิซิน จำนวน 64 SET ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
69 ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาไรแฟมพิซิน จำนวน 64 SET ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
70 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนระบายของเหลวออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 500 เส้น ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
71 ประกาศประกวดราคาซื้อ สายสวนระบายของเหลวออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 500 เส้น ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
72 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจาก อ๊อกซิไดซ์รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
73 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจาก อ๊อกซิไดซ์รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 120 กล่อง ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
74 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
75 ประกาศประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์จี้ตัดและเชื่อมหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
76 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าไบโพล่าร์ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 25 ชุด ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
77 ประกาศประกวดราคาซื้อ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 25 ชุด ประกวดราคา 9 สิงหาคม, 2021
78 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2021
79 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2021
80 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2021
81 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2021
82 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2021
83 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2021
84 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2021
85 แจ้งกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 13 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2021
86 การประชุมวิชาการ โรคหลอดเลือดสมอง STROKE Plus โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 13 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ 6 สิงหาคม, 2021
87 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ การพัฒนา KKH NURSE Journal ThaiJo 2.0 (Nursing Journal KKH) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 6 สิงหาคม, 2021
88 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 6 สิงหาคม, 2021
89 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ รวมมูลค่า 39,869 บาท ประชาสัมพันธ์ 5 สิงหาคม, 2021
90 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคชุด PPE EN  14126  จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 220,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 5 สิงหาคม, 2021
91 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 8,000 ชุด ประกวดราคา 5 สิงหาคม, 2021
92 ประกาศประกวดราคาซื้อ ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 8,000 ชุด ประกวดราคา 5 สิงหาคม, 2021
93 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดท่อต่อจากโพรงสมองออกสู่ภายนอกเพื่อตรวจวัดระดับน้ำหล่อสมองฯ ประกวดราคา 5 สิงหาคม, 2021
94 ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดท่อต่อจากโพรงสมองออกสู่ภายนอกเพื่อตรวจวัดระดับน้ำหล่อสมองฯ ประกวดราคา 5 สิงหาคม, 2021
95 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 500,000 test ประกวดราคา 5 สิงหาคม, 2021
96 ประกาศประกวดราคาซื้อ แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 500,000 test ประกวดราคา 5 สิงหาคม, 2021
97 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซและปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 25,000 test ประกวดราคา 5 สิงหาคม, 2021
98 ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซและปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 25,000 test ประกวดราคา 5 สิงหาคม, 2021
99 มูลนิธิวีระภุชงค์  บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  จำนวน  2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 4 สิงหาคม, 2021
100 สมาชิกสมาคมตระกูลโค้วขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 4 สิงหาคม, 2021
101 คุณประกิจ มหาแถลง และครอบครัว บริจาค AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 240,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 4 สิงหาคม, 2021
102 มูลนิธิ WSF สะพานบุญ บริจาคเงิน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 4 สิงหาคม, 2021
103 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 241,000 ถุง ประกวดราคา 4 สิงหาคม, 2021
104 ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 241,000 ถุง ประกวดราคา 4 สิงหาคม, 2021
105 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 4 สิงหาคม, 2021
106 ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 4 สิงหาคม, 2021
107 ประกาศประกวดราคา จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2021
108 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องบริการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2021
109 ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องบริการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์ชาตุผดุง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2021
110 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง EKG Electrode, Adult จำนวน 135,000 ชิ้น ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2021
111 ประกาศประกวดราคาซื้อ EKG Electrode, Adult จำนวน 135,000 ชิ้น ประกวดราคา 3 สิงหาคม, 2021
112 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 3 ส.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม, 2021
113 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 2 สิงหาคม, 2021
114 ประกาศประกวดราคาซื้อ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 2 สิงหาคม, 2021
115 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 สิงหาคม, 2021
116 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
117 ประกาศประกวดราคาซื้อ ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
118 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,719,215 แผ่น ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
119 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 12,719,215 แผ่น ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
120 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
121 ประกาศประกวดราคา เนื้อหมูและส่วนประกอบของหมู จำนวน 8 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
122 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
123 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุทางการแพทย์สำหรับยึดตรึงกระดูก จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 30 กรกฎาคม, 2021
124 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม, 2021
125 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุง ICU ใน IPD กั้นห้อง และจัดระบบการถ่ายเทอากาศ ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
126 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ICU ใน IPD กั้นห้องและจัดระบบการถ่ายเทอากาศ ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู. 40 ปี ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
128 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
129 ประกาศประกวดราคาซื้อ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 4,905 กิโลกรัม ประกวดราคา 29 กรกฎาคม, 2021
130 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วย เดือนมิถุนายน 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 29 กรกฎาคม, 2021
131 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 กรกฎาคม, 2021
132 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ “รวมมิตรอายุรศาสตร์ : Medicine Cocktails 2” ผ่านระบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ 27 กรกฎาคม, 2021
133 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 27 กรกฎาคม, 2021
134 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า (MRI) ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
135 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสลล่า (MRI) ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
136 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
137 ประกาศประกวดราคาซื้อ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
138 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
139 ประกาศประกวดราคาซื้อ ผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 46 รายการ ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
140 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
141 ประกาศประกวดราคาซื้อ สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูกที่มีรูเกลียว 3.5 Locking Head Screw จำนวน 3 รายการ ประกวดราคา 27 กรกฎาคม, 2021
142 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 26 กรกฎาคม, 2021
143 ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 27-30 ก.ค. ให้ไปรับการฉีดได้ที่ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ ประชาสัมพันธ์ 26 กรกฎาคม, 2021
144 ส่งนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำฯ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
146 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
147 ประกาศประกวดราคาซื้อ ผลไม้ จำนวน 21 รายการ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
148 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 54 รายการ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
149 ประกาศประกวดราคาซื้อ อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 54 รายการ ประกวดราคา 23 กรกฎาคม, 2021
150 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
151 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
152 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
153 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2021
154 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กรกฎาคม, 2021
155 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กรกฎาคม, 2021
156 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 กรกฎาคม, 2021
157 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื้อสัตว์แปรรูป จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 22 กรกฎาคม, 2021
158 ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อสัตว์แปรรูป จำนวน 22 รายการ ประกวดราคา 22 กรกฎาคม, 2021
159 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประกวดราคา 22 กรกฎาคม, 2021
160 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 กรกฎาคม, 2021
161 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
162 ประกาศประกวดราคาซื้อ ขนมหวาน จำนวน 13 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
163 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
164 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 165 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
165 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลอดบรรจุโลหิตสุญญากาศ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
166 ประกาศประกวดราคาซื้อ หลอดบรรจุโลหิตสุญญากาศ จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 21 กรกฎาคม, 2021
167 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเงิน 1,194,280.50 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2021
168 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 4,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2021
169 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคผลิตภัณฑ์ป้องกันฝ้า Dr.film จำนวน 20 pack มูลค่า 48,960 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2021
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
172 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 test ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
173 ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน จำนวน 40,000 test ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
174 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
175 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 ประกวดราคา 20 กรกฎาคม, 2021
176 สูตินรีเวชกรรม ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2021
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับการซักผ้า จำนวน 6 รายการ ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
178 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
179 ประกาศประกวดราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
180 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไข่ไก่ จำนวน 179,700 ฟอง ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
181 ประกาศประกวดราคา ซื้อไข่ไก่ จำนวน 179,700 ฟอง ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
182 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 19 กรกฎาคม, 2021
183 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม, 2021
184 รับย้าย รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม, 2021
185 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม, 2021
186 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม, 2021
187 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 19 กรกฎาคม, 2021
188 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด  บริจาคชุดตรวจโควิด-19  จำนวน 2,500 ชุด ประชาสัมพันธ์ 16 กรกฎาคม, 2021
189 บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  บริจาคเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง  จำนวน 1เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 16 กรกฎาคม, 2021
190 สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรด ประทานเครื่องอุปโภคบริโภค ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 กรกฎาคม, 2021
191 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 16 กรกฎาคม, 2021
192 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 รายการ ประกวดราคา 16 กรกฎาคม, 2021
193 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 16 กรกฎาคม, 2021
194 ประกาศประกวดราคาซื้อ เนื้อไก่และส่วนประกอบของไก่ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคา 16 กรกฎาคม, 2021
195 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม, 2021
196 เอกสารอบรม “การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง Advanced Trauma Emergency Care for Nurse” กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 15 กรกฎาคม, 2021
197 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PAPR ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
198 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
199 บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด บริจาคเตียงลังกระดาษ จำนวน 100 เตียง เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
200 โครงการ “รวมพลังพุ่งเป้า เข้าเส้นชัย สู่ความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564”  ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
201 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือตัดต่อลำไส้แบบเป็นวงกลม จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 กรกฎาคม, 2021
202 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตัดต่อลำไส้แบบเป็นวงกลม จำนวน 4 รายการ ประกวดราคา 14 กรกฎาคม, 2021
203 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 กรกฎาคม, 2021
204 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
205 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม, 2021
206 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 14 กรกฎาคม, 2021
207 ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ในวันที่ 12 – 16 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ 13 กรกฎาคม, 2021
208 คลัสเตอร์ฟันน้ำนม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น กลับบ้านแล้ว หลังเข้ารับการดูแลรักษาครบ 14 วัน ประชาสัมพันธ์ 13 กรกฎาคม, 2021
209 แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
210 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
211 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
212 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชการกุมารีฯ ประกวดราคา 13 กรกฎาคม, 2021
213 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 12 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม, 2021
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบิ้วอินตู้เสื้อผ้า เคาน์เตอร์วางของงานผนังลามิเนต และงานผนังวอลเปเปอร์ฯ ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
215 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
216 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 12 กรกฎาคม, 2021
217 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 9 กรกฎาคม, 2021
218 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 กรกฎาคม, 2021
219 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.64 – มิ.ย.64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2021
220 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม, 2021
221 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 กรกฎาคม, 2021
222 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 7 กรกฎาคม, 2021
223 คุณสุทินต์ หาญนิรัญกูร และ คุณ Chaim Toom Chew และครอบครัว คุณสมเกียรติ คุณสุพิณ คุณสิริอาภรณ์ คุณสก็อตต์ คล้ายสุบรรณ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
224 คุณสุวิมล ปัจชามาตย์ เป็นผู้แทน มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,500 ชิ้น มูลค่า 67,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
225 แม็คโคร จิตอาสา สาขาขอนแก่น 1 และ สาขา 2 บริจาคเงิน จำนวน 23,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
226 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 (ชุดที่4) ประชาสัมพันธ์ 6 กรกฎาคม, 2021
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์ฯ จำนวน 2 ชุด ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
228 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
229 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
230 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้นฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
231 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste:HCW) ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
232 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วมข้างอาคารที่จอดรถ 4 ชั้นฯ ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
233 ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW) ประกวดราคา 6 กรกฎาคม, 2021
234 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5 ก.ค. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม, 2021
235 พล.ต.ท.จตุพล  ปานรักษา และคณะ  บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 227,500 บาท ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
236 ขอขอบพระคุณสายธารน้ำใจคลัสเตอร์ฟันน้ำนมสีชมพู ขณะนี้เพียงพอแล้ว จึงขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
237 ประกาศแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5-6 ก.ค.64 โดยเปิดฉีดในวันที่ 7-9 ก.ค.64 แทน และเปิดลงทะเบียนเพิ่มหน้างาน ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
238 ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
239 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
240 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 22-27 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
241 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม, 2021
242 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาและอาคารหอพักแพทย์ 1 ประกวดราคา 5 กรกฎาคม, 2021
243 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาและอาคารหอพักแพทย์ 1 ประกวดราคา 5 กรกฎาคม, 2021
244 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 5 กรกฎาคม, 2021
245 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงฯ ประกวดราคา 2 กรกฎาคม, 2021
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 11 ประกวดราคา 2 กรกฎาคม, 2021
247 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กรกฎาคม, 2021
248 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 2 กรกฎาคม, 2021
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, อาคารเวชกรรมสังคม,อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 9 ชั้น ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
252 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
253 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
254 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
255 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ประกวดราคา 1 กรกฎาคม, 2021
256 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
257 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
258 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
259 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังสีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
260 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม, อาคารอเนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
261 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเภสัชกรรม,อาคารอเนกประสงค์ และทางเดินเชื่อม ประกวดราคา 30 มิถุนายน, 2021
262 ข้อมูลจำนวน/วันนอนผู้ป่วย เดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30 มิถุนายน, 2021
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Digital Simulator แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
265 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
266 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9 ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
267 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
268 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9 ประกวดราคา 29 มิถุนายน, 2021
269 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 29 มิถุนายน, 2021
270 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 54 เครื่อง มูลค่า 7,020,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
271 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา สถานที่และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 28 มิถุนายน, 2021
272 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2021
273 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัด ไอ.ซี.ยู 40 ปี ประกวดราคา 28 มิถุนายน, 2021
274 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 28 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน, 2021
275 ขอเชิญชวนทุกท่าน เป็นเพื่อนกับเรา LINE โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
276 ประกาศ ผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับหมอพร้อม และได้คิวนัดในเดือนกรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
277 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Sinovac เข็มที่ 1 ให้ไปรับที่วัคซีนเข็มที่ 2 ที่ KICE ประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน, 2021
278 คุณโตโน่-คุณณิชา โครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย หรือ One Man and The Sea บริจาคเงิน จำนวน 210,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2021
279 ประกาศศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
280 ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน, 2021
281 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
282 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
283 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน, 2021
284 ประกาศศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
285 พิธีย้ายที่ประดิษฐานสมเด็จพระพุทธโคดมบรมศาสดาจารย์เจ้า หลวงพ่อองค์ดำและพระพุทธธรรมนฤมิต ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
286 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ในโอกาสตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2021
287 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
288 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
289 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ชั้น 3 อาคารสิรินธร ประกวดราคา 23 มิถุนายน, 2021
290 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน, 2021
291 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน, 2021
292 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธี “ต้อนรับทีมนักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 มิถุนายน, 2021
293 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
294 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
295 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ 22 มิถุนายน, 2021
296 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 22 มิถุนายน, 2021
297 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 มิ.ย. 64 จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน, 2021
298 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 21 มิถุนายน, 2021
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EBUS) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดิทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ประกวดราคา 18 มิถุนายน, 2021
1 2 3 4 5 6 14