หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ ( Pre-hospital Emergency Nurse : PHEN ) รุ่นที่ 22

4,000.00฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ ( Pre-hospital Emergency Nurse : PHEN ) รุ่นที่ 22

ระยะเวลาการอบรม

  • วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ระยะเวลาการรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2563

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ และความมั่นใจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
  • เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย

  • พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน จำนวน 100 คน

ค่าลงทะเบียนอบรม

  • 4,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • คุณสุธิดา จันทร์จรัส โทรศัพท์ 093-4178282