ผลการค้นหา พบแพทย์ 217 ท่าน
รูปภาพ
นพ. ไพศาล ไตรสิริโชค
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
รูปภาพ
พญ. ปิยะวรรณ เชี่ยวธนะกุล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. อายุรศาสตร์ และ ว.ว.ประสาทวิทยา
รูปภาพ
พญ. ธัญญารัตน์ ทวีแสงสุขสกุล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. นพัสร ทรัพย์พิพัฒน์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.ว.ว.สูติ-นรีเวชวิทยา , อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
รูปภาพ
พญ. รัดเกล้า ฤกษ์รุจิพิมล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
รูปภาพ
นพ. พิเชฐ อกนิษฐาภิชาติ
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว , อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
รูปภาพ
พญ. พวงทอง ปิยกุลมาลา
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: อายุรศาสตร์ แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. อายุรศาสตร์ , อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
รูปภาพ
นพ. วราวุธ กุลเวชกิจ
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว , อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
รูปภาพ
นพ. วัชรพงษ์ รินทระ
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
รูปภาพ
พญ. วนาพร วัฒนกูล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว, อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
รูปภาพ
นพ. สตางค์ ศุภผล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
รูปภาพ
พญ. มาลินี พิสุทธิโกศล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว , อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
รูปภาพ
พญ. จิรฐา บุตรแก้ว
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,Master Degree of Family Medicine Monash University , อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน และ อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
รูปภาพ
นพ. นิทิกร สอนชา
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว , อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
รูปภาพ
พญ. รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว , อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
รูปภาพ
นพ. ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.;ว.ท.ม.เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ Ph.D Evidence - Based Medicine , Liverpool School of Tropical Medicine ประเทศหราชอาณาจักร
รูปภาพ
นพ. ปวิตร ทรัพย์ยานนท์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. อาภาพิชญ์ เหลาพร
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. วันวิสาข์ สินธุประสิทธิ์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. เข็มเพชร เศรษฐ์สัมพันธ์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
1 2 3 4 11