ผลการค้นหา พบแพทย์ 217 ท่าน
รูปภาพ
พญ. กุสุมา บัวชัย
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. ศศิธร ธนศรีภักดีกุล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. กฤตวรรณ สหนันทรายุทธ
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. รัชยากร ลิ่มอภิชาต
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. ศศิธร ธนศรีภักดีกุล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. ระวีพร เหล่าภักดี
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
พญ. ปานใจ อินพุ่ม
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา อนุสาขาการระงับปวด
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา , ว.ว.การบำบัดความปวด
รูปภาพ
พญ. อักษร พูลนิติพร
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: วิสัญญีวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. วิสัญญีวิทยา
รูปภาพ
นพ. วิจักษ์ คงวัฒนานนท์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา และอนุสาขาจอประสาทตา
รูปภาพ
พญ. พีรภัทร ภักดี
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา และอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
รูปภาพ
พญ. นิจวรรณ ธีริทธิกุล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา
รูปภาพ
พญ. อรชา ทีรฆพงศ์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา และอนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
รูปภาพ
พญ. ศุภกาญจน์ ทวงชน
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา และอนุสาขาจอประสาทตา
รูปภาพ
พญ. สิราภรณ์ เศรษฐบรรจง
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา
รูปภาพ
นพ. เอกรัฐ โพธิรุกข์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา และอนุสาขาต้อหิน
รูปภาพ
พญ. เอวิกา เร่งวานิชกุล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา และอนุสาขาต้อหิน
รูปภาพ
พญ. รับขวัญ เรืองศรี กุลเวชกิจ
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา และ อนุสาขาศัลยกรรมตกแต่งเบ้าตาและเสริมสร้าง
รูปภาพ
พญ. ขวัญหทัย รัตนาเอนกชัย
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ด้านจักษุวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา
รูปภาพ
พญ. ขศยา มงคลถาวรชัย
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิก
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: โสต ศอ นาสิก วิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและลำคอ
รูปภาพ
พญ. กนกกาญจน์ มหาวีรวัฒน์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิก
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: โสต ศอ นาสิก วิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
1 2 3 4 5 11