เกี่ยวกับเรา

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

 • พ.ศ.2529 ได้เริ่มเปิดฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โดยเป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย แพทย์ใช้ทุน แพทย์พี่เลี้ยง
 • พ.ศ.2538 โรงพยาบาลขอนแก่นได้ดำเนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (THE COLLABORATIVE PROJECT TO INCREASE PRODUCTION OF RURAL DOCTORS: CPIRD)

  แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรม
  • ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมเป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบวินัยของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด โดยอาจารย์ในแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากที่แพทย์ประจำบ้านสิ้นสุดการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ นอกจากนี้ แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมจะได้รับการประเมินจากคณาจารย์ของกลุ่มงานศัลยกรรม และคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน เจตคติ ความรู้ด้านวิชาการ และด้านจริยธรรม
  • เป้าหมายในการฝึกอบรม เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านมีคุณลักษณะต่อไปนี้
  – มีความรู้และความสามารถในการรักษาทางศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี
  – มีความรู้ความเข้าใจในสาเหตุกลไกและการดำเนินโรคทางศัลยศาสตร์ทั่วไปในแนวลึก มีประสบการณ์และทักษะในการตรวจวินิจฉัยต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และมีการตัดสินใจให้การรักษาหรือผ่าตัดที่เหมาะสมถูกต้อง
  – มีความสามารถศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาตนเองได้ดีทั้งทางทฤษฏีและหัตถการทางศัลยศาสตร์
  – มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์งานทางวิชาการและงานวิจัย
  – เป็นผู้มีจริยธรรมสูงในสาขาวิชาชีพ

 • พ.ศ.2546 ได้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เป็นสถาบันหลักขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเป็นสถาบันร่วมในการฝึกอบรมและความร่วมมือในทางวิชาการกับสถาบันในและต่างประเทศ แพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการจัดหมุนเวียนเพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของกลุ่มงานศัลยกรรม ตามหลักสูตรการฝึกแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยปีการศึกษาพ.ศ. 2529-2561 สำเร็จไปแล้วจำนวน 39 คน
 • พ.ศ. 2548 ได้มีการผลิตแพทย์เพิ่มเติมในโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน-ONE DOCTOR ONE DISTRICT: ODOD” โดยทั้งสองโครงการจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาภาคทฤษฎี และห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) ชั้นปีที่ 1-3 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชั้นปีที่ 4-6 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น