วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันให้บริการรักษาพยาบาลและฝึกอบรมด้านศัลยกรรม ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามมาตรฐานสากล