พันธกิจ

1.ให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคทางด้านศัลยกรรมทุกสาขา ในระดับปฐมภูมิ ถึงตติยภูมิอย่างปลอดภัย เท่าเทียม และเหมาะสมตามมาตรฐาน
2. สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือทางด้านงานบริการ วิชาการ และการบริหารจัดการแก่โรงพยาบาลในเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับเขต และภูมิภาค
3. เป็นศูนย์การศึกษาระดับก่อนปริญญา และหลังปริญญา
4. เป็นศูนย์การฝึกอบรมและวิจัยทางด้านศัลยกรรมทั้งในและระหว่างประเทศ