Postgraduate

เพื่อผลิตศัลยแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะด้านศัลยศาสตร์ ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะ ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับความสามารถในการทำหัตถการ และการผ่าตัดที่ประณีต ซับซ้อน ชนิดต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างองค์รวม ครอบคลุมโรคทางศัลยศาสตร์ที่เป็นปัญหาที่พบบ่อย  (Common surgical problem) ภาวะฉุกเฉินทางด้านศัลยศาสตร์ที่สำคัญ (Acute care surgery) และผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (Trauma) ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยวิกฤต และการกู้ชีพ เพื่อให้มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าว ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ ผู้เข้าฝึกอบรมต้องสามารถให้การวินิจฉัยโรค เลือกการส่งตรวจที่เหมาะสม แปลผลตรวจวินิจฉัยต่างๆที่สำคัญ วางแผนเลือกวิธีการรักษาโรคหรือภาวะต่างๆ ของผู้ป่วย ตลอดจนคาดการณ์ผลกระทบของการผ่าตัดหรือหัตถการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากความรู้และทักษะด้านศัลยศาสตร์แล้ว แพทย์สาขาศัลยศาสตร์ควรมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกิดใหม่และเลือกใช้อย่างสมเหตุผล มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ มีการทำงานเป็นทีม มีการบริหารจัดการ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย  เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีทัศนคติ และมีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางศัลยกรรม โดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคมตลอดจนความต้องการของระบบบริการสุขภาพและความรับผิดชอบทางสังคมอื่นๆ ตามความเหมาะสม