ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Oxaliplatin 5 mg/ml, 20 ml injection จำนวน 2,400 Vial ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา 12 เดือน)

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 07/12/2023
ไฟล์เอกสาร