ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซฯ จำนวน 10,000 test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 30/11/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/12/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 09/12/2022
ไฟล์เอกสาร