ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดฯ จำนวน 17,228 ถุง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  9 พฤศจิกายน 2564 – 23 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 09/11/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 23/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 24/11/2021
ไฟล์เอกสาร