ประกาศประกวดราคา ซื้อลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ(PTCA Balloon Catheter) แบบ Non-compliant balloon จำนวน 150 สาย

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  20 – 27 ธันวาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 20/12/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 27/12/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 28/12/2021
ไฟล์เอกสาร