ประกาศประกวดราคา ซื้อ ไส้เปลี่ยนตัวต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติแบบผ่าตัดเปิด จำนวน 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 25/10/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/11/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/11/2022
ไฟล์เอกสาร