ประกาศประกวดราคา ท่อถ่างขยายทางเดินน้ำดี ชนิดโลหะ จำนวน 40 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8 – 15 มกราคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 08/01/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/01/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/01/2021
ไฟล์เอกสาร