ประกาศประกวดราคา รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 10 คัน

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  26 เมษายน – 5 พฤษภาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 26/04/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/05/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/05/2021
ไฟล์เอกสาร