ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างกำจัดมูลฝอยอันตรายจากสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 22/03/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/03/2023
ไฟล์เอกสาร