ประกาศประกวดราคา รายการ ระบบบริหารจัดการพิสูจน์ตัวตนและควบคุมฯ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 – 9 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 09/06/2023
ไฟล์เอกสาร