ประกาศประกวดราคา รายการ ไหมเย็บสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดี่ยว จำนวน 4 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 01/11/2023
ไฟล์เอกสาร