ประกาศประกวดราคา รายการ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 800,000 แผง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน2566)

วันที่ยื่นซอง 02/11/2023
ไฟล์เอกสาร