ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Nilotinib HCL 200 mg capsule จำนวน 8,400 เม็ด หรือ 150 กล่อง กล่องละ 56 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม2566)

วันที่ยื่นซอง 06/12/2023
ไฟล์เอกสาร