ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายฯ จำนวน 200 ชุด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  28 มีนาคม – 4 เมษายน 2567)

วันที่ยื่นซอง 05/04/2024
ไฟล์เอกสาร