ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Tacrolimus 1 mg capsule จำนวน 36,000 เม็ดหรือ 720 กล่องกล่องละ 50 เม็ด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 23/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 02/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 03/03/2023
ไฟล์เอกสาร