ประกาศประกวดราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญกาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร (pre – post vac) ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 9-16 มีนาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 09/03/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 16/03/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 17/03/2021
ไฟล์เอกสาร