รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2568 รอบนโยบายพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-15  มีนาคม 2567

เปิดรับสมัคร 1-15  มีนาคม 2567  ทาง www.cpird.in.th  รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่สแกน QR Code ตามที่แนบ