Episiotomy workshop at Khon Kaen hospital

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เย็บซ่อมแซมฝีเย็บ โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม พศ.2561  ณ ห้องประชุมสุจินต์  โรงพยาบาลขอนแก่น