เนื้อหาทั้งหมด 4027 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 วัจฉราพร จูงไทย ต้นสังกัด ร.พ.ร.บ้านดุง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
2 สัณฐิตา แก้วนิสัย ต้นสังกัด รพ.ศรีขรภูมิ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
3 นิธิภรณ์ สร้างนา ต้นสังกัด รพ.บุรีรัมย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
4 อังคณา สามัญทิตย์ ต้นสังกัด รพ.กันทรลักษ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
5 ชฎาพร ชำนาญไพร ต้นสังกัด รพ.สุทธาเวช ม.มหาสารคาม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
6 ยุพิน ทิพวัน ต้นสังกัด รพ.วิเชียรบุรี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
7 สุธาวัลย์ ชุนหชัย ต้นสังกัด รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
8 สุภัทรา วงไชยา ต้นสังกัด รพ.ร้อยเอ็ด กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
9 กัลยกร วงษาเนาว์ ต้นสังกัด รพ.สกลนคร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
10 เมทินี ชัยชาญ ต้นสังกัด รพ.ชัยภูมิ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
11 วิไลพร กุศกร ต้นสังกัด รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
12 พญ.จุฑารัตน์ บุญมั่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
13 พญ.อัจฉริยา บรรณาลัย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
14 พญ.ปรนุช ชัยชูสอน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
15 พญ.เกศินี พรมโคตร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
16 พญ.ปิยวรรณ รัตนวรรณี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
17 นพ.ไกรศักดิ์ บรรลัง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
18 พญ.นริศรา มาลี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 8 ธันวาคม, 2018
19 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
20 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
21 นพ.ดนัยพร สุขอยู่ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
22 พญ.บุษราคัม อินตะนัย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
23 พญ.วิภาวรรณ พนมชัย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
24 พญ.สวิตา ยังวัฒนา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
25 กรกนก นนทพันธ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
26 วิรัตติยา ป้อมสุวรรณ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
27 จารี แสงสว่าง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 7 ธันวาคม, 2018
28 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร ขายทอดตลาด 7 ธันวาคม, 2018
29 ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ รุ่นเขตสุขภาพที่7 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 27 พฤศจิกายน, 2018
30 ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ รุ่นจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 27 พฤศจิกายน, 2018
31 พญ.อักษร พูลนิติพร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
32 พญ.ปานใจ อินพุ่ม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
33 พญ.ระวีพร เหล่าภักดี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
34 พญ.รัชยากร ลิ่มอภิชาต กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
35 พญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
36 พญ.กฤตวรรณ สหนันทรายุทธ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
37 พญ.วันวิสาข์ สินธุประสิทธิ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
38 พญ.กุสุมา บัวชัย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
39 พญ.เข็มเพชร เศรษฐ์สัมพันธ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
40 พญ.เบญจพร สาธิตการมณี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
41 พญ.อาภาพิชญ์ เหลาพร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
42 นพ.ปวิตร ทรัพย์ยานนท์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 27 พฤศจิกายน, 2018
43 ศุภลักษณ์ ศรีตระกูล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
44 ปกิจยรรยง อุ่นศิริไลย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
45 รัชดา คุ้มเมือง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
46 คันธมาลา พิชัยช่วง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
47 อิงอร แคว้นคอนฉิม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
48 นภาพร อินทรวิเศษ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
49 ปาณิสรา ปาหิน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
50 เสาวนีย์ เวโรจนสรรค์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
51 ปิยธิดา สีหามาตย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
52 กาญจนา อุทธา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
53 มาดา สินธุมา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
54 ฉวีวรรณ ยอดพุทธ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
55 สุดใจ ชัยภิบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
56 อินทิราวัณย์ โพธิ์กระสังข์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
57 จิรภาวฎี ขันตี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
58 ยุภาพร ภูดอกไม้ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
59 รุ่งนภา จันเสนา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
60 ศิริพร ธนิตกุล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
61 เอกพัฒน์ กังก๋ง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
62 พัฒนพล มูลสาร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
63 ณัฐพร แก้วกัณหา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
64 อาคม อำนวย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
65 ณัฐกา จังพล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
66 มนปริยา ปทุมราษฎร์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
67 พิภัทรา เจ็กชื่น กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
68 จันทนา ปานวิเศษ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
69 ศรัญญา โยทะการี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
70 จุฑารัตน์ อัตรา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
71 รุ่งอรุณ แสงจันแดง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
72 เจนจิฬา ท่าโทม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
73 วิภารัตน์ หีบแก้ว กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
74 พชรกมล ธรรมรัตนากร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
75 วุฒิชัย แสนอุบล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
76 อิทธิพล เพ็ญจันทร์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
77 อัศวิน บัวใหญ่รักษา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
78 กฤติยา สุขสาลี กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
79 ปรัชนีย์ นาคนชม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
80 อรุณรัตน์ หนูน้อย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
81 นภาวรรณ ปัญญามัง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
82 วัลยา พงษ์ธนู กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
83 ปิยธิดา ศิริจันทร์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
84 รวินันท์ ศรีทองคำ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 26 พฤศจิกายน, 2018
85 เบอร์โทรศัพท์ภายใน กลุ่มงานศูนย์มะเร็ง 22 พฤศจิกายน, 2018
86 บุคลากร กลุ่มงานศูนย์มะเร็ง 22 พฤศจิกายน, 2018
87 โครงสร้างการบริหาร กลุ่มงานศูนย์มะเร็ง 22 พฤศจิกายน, 2018
88 วิสัยทัศท์ บทบาท หน้าที่ กลุ่มงานศูนย์มะเร็ง 22 พฤศจิกายน, 2018
89 ติดต่อเรา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 22 พฤศจิกายน, 2018
90 พันธกิจ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 22 พฤศจิกายน, 2018
91 วิสัยทัศน์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 22 พฤศจิกายน, 2018
92 รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
93 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
94 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แพทย์เพิ่มพูนทักษะในการกู้ชีพเบื้องต้น กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
95 กิจกรรมคลินิกวัยรุ่น ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
96 งานวิจัย กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
97 ติดต่อเรา กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
98 งานบริการประชาชนทั่วไป กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
99 หลักสูตร กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
100 ตึกผู้ป่วยเคมีบำบัดรังสีรักษา กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
101 ตึกพิเศษ 120 เตียงชั้น 5 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
102 หอผู้ป่วยนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
103 หอผู้ป่วยสูติกรรม1 และ 2 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
104 ห้องคลอด กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
105 คลินิกวางแผนครอบครัว-คุมกำเนิด และวัยรุ่น กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
106 คลินิกนอกเวลา กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
107 คลินิกนมแม่ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
108 คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
109 คลินิกอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนและปัสสาวะผิดปกติในสตรี กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 19 พฤศจิกายน, 2018
110 คลินิกความผิดปกติต่อมไร้ท่อในสตรี กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
111 คลินิกวัยทอง กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
112 คลินิกมีบุตรยาก กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
113 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
114 คลินิกส่องกล้องปากมดลูก กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
115 คลินิกมะเร็งนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
116 ธาลัสซีเมียคลินิก กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
117 ห้องตรวจนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
118 ห้องฝากครรภ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
119 นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
120 แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 15 พฤศจิกายน, 2018
121 พญ.ธัญธร ศรีสถาพร กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
122 พญ.ศุภศิริ หะยะกังฉัตร์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
123 นพ.อริย์ธัช ภัทรกุลพิสิษฐ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
124 พญ.สาธิดา จันทนวิลัย กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
125 นพ.เจษฏา วุฒิธรรมสุข กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
126 พญ.กิติยา วุฒิเบญจรัศมี กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
127 พญ.มนสิชา เมฆจรัสนภา กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
128 พญ.ฤทัยรัตน์ ตั้งมั่นสกุลชัย กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
129 พญ.สุกัญญา ศรีนิล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
130 พญ.รุ่งฤดี จีระทรัพย์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
131 พญ.มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
132 พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
133 นพ.วีรพล ศรีนิล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
134 นพ.ชินวัฒน์ ศรีนิล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
135 พญ.อุษณีย์ สังคมกำแหง กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
136 พญ.จรรยาภรณ์ รัตนโกศล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
137 พญ.ฐิติพร สิริวชิรชัย กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
138 วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
139 ภาพสไลด์-5 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
140 ภาพสไลด์-4 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
141 ภาพสไลด์-3 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
142 ภาพสไลด์-2 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 14 พฤศจิกายน, 2018
143 ‘นพ.วิทยา’ เสนอรัฐเชื่อมฐานข้อมูล 4.0 ในบัตรปชช. บันทึกพฤติกรรมขับขี่-ลดอุบัติเหตุ กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 6 พฤศจิกายน, 2018
144 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 30 ตุลาคม, 2018
145 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 30 ตุลาคม, 2018
146 ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 26 ตุลาคม, 2018
147 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 26 ตุลาคม, 2018
148 แพทย์เกาหลีเหนือพบ ผ.อ. ร.พ.ขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับ กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 26 ตุลาคม, 2018
149 ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับรถฉุกเฉินปลอดภัย รุ่น 1 – 2 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 24 ตุลาคม, 2018
150 Welcome Dr.satoshi kikuchi to Trauma Center KhonKaen Hospital กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 17 ตุลาคม, 2018
151 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 10 ตุลาคม, 2018
152 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 10 ตุลาคม, 2018
153 อ.สมคิดได้บรรยายสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในไทย แก่ผู้บำเพ็ญตนจากสำนักงานควบคุมความประพฤติจ.ขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 10 ตุลาคม, 2018
154 Chromosome for Leukemia กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 9 ตุลาคม, 2018
155 ใบส่งตรวจ Chromosome study PCT กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 9 ตุลาคม, 2018
156 แบบฟอร์มสถาบันประสาทวิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 9 ตุลาคม, 2018
157 20 ปี ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 8 ตุลาคม, 2018
158 สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2559 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 8 ตุลาคม, 2018
159 Good Practice ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 8 ตุลาคม, 2018
160 21 Years Anniversary Trauma Registry 1997-2017 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 8 ตุลาคม, 2018
161 นับหนึ่งเป็นศูนย์ (Vision Zero-Toward zero traffic accident) | นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย | TEDxKhonKaen กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 5 ตุลาคม, 2018
162 CPR Challange กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 5 ตุลาคม, 2018
163 20 Years Anniversary Trauma Registry 1997-2016 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 5 ตุลาคม, 2018
164 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 4 ตุลาคม, 2018
165 การซ้อมแผนอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุ 4 ตุลาคม, 2018
166 ใบส่งตรวจ TB GeneX-pert/ AFB กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 2 ตุลาคม, 2018
167 ภาพสไลด์-1 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 25 กันยายน, 2018
168 ใบส่งตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 21 กันยายน, 2018
169 ใบส่งตรวจ Routine กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 21 กันยายน, 2018
170 ใบส่งตรวจ Emergency กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 21 กันยายน, 2018
171 ใบส่งตรวจ Urine Analysis กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 21 กันยายน, 2018
172 ใบส่งตรวจ stool examination กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 21 กันยายน, 2018
173 แนวทางการใช้บริการทางห้องปฏิบัตสิา หรับผู้ป่วยวัณโรค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 17 กันยายน, 2018
174 คู่มือการเก็บตัวอย่างและใช้บริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 13 กันยายน, 2018
175 Antibiogram 2017 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 12 กันยายน, 2018
176 แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่งงานทรัพยากรบุคคล 9 สิงหาคม, 2018
177 พลังของนางฟ้าสีขาว กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 พฤษภาคม, 2018
178 ตัวชี้วัดทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 เมษายน, 2018
179 กิจกรรมของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 เมษายน, 2018
180 เรื่องน่ารู้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 25 เมษายน, 2018
181 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2020
182 คุณปนัดดา อยู่วิทยาในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องตรวจหัวใจด้วยเครื่องความถี่สูงชนิดหิ้วถือ มูลค่ารวม 6 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
183 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 15 ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
184 คุณเฉลิมพล ทองมา (ร้านส้มตำวัยรุ่น By เฮียอ๊อฟ) บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
185 คุณเชาวลิต พุทธภิญโญ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 30,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
186 พิธีทำบุญและเปิดหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก Pediatric Intensive Care Unit (PICU) ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
187 คุณกุหลาบ สุขบัญชา บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ มูลค่า 8,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
188 คุณวิชัย ทองจันทร์ นำซาลาเปาใส้หมู และน้ำเปล่า มามอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
189 คุณปภัสรา ชิลพลชาย พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ นำของใช้ที่จำเป็น มาเติมในตู้ปันสุข ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
190 คุณจุฑามาศ ศรีชำนิ นำก๋วยเตี๋ยว จำนวน 150 ชุด มอบให้เจ้าหน้าที่ฯ และเติมในตู้ปันสุข ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
191 คุณรัตติกาล สีเตชะ บริจาคไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
192 พิธีมอบกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการธนาคารกายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
193 หลวงปู่สม ขันติโก วัดป่าญาณสัมปันโน ได้บริจาค รถตู้ 1 คัน (มูลค่า 1.2 ล้านบาท) และเครื่องมือเเพทย์ 3 รายการ ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
194 คุณสิริกร ศรีบุญ และคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
195 คุณรัมยง อนุมานราชธน และ คุณณปัทม์ อายทิพย์ บริจาคเงิน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
196 คุณโอภาส ยอดแก้ว บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
197 คุณขวัญชนก วิเศษมงคลชัย บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
198 คุณอารยา มคธเพศ และแฟนเพจเสือน้อย ลุงพู และ ทูเม็ด มอบเงินและผ้าอ้อมสำเร็จรูป ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
199 คุณพิมพ์ชนก มิลินธนพัชรพร บริจาคเงิน เนื่องในวันเกิดคุณแม่เพียง ภูดินดาน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม, 2020
200 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญและเปิดหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก Pediatric Intensive Care Unit (PICU) ประชาสัมพันธ์ 16 ตุลาคม, 2020
201 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรางพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 ตุลาคม, 2020
202 รายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้คมวามสามารถ ทักษะ และสมรถถนะ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 14 ตุลาคม, 2020
203 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม Grand Opening แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2564-2565 ประชาสัมพันธ์ 2 ตุลาคม, 2020
204 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาเติมในตู้ปันสุข ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน, 2020
205 คุณฐิติรัตน์ ทัศนิยม และคณะ นำข้าวเหนียว หมูทอด เค้กกล้วยหอม และน้ำเปล่า มามอบให้เจ้าหน้าที่ฯ และเติมในตู้ปันสุข ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน, 2020
206 นายชัยวัฒน์ ชัยกาศ ได้รับโล่รางวัล R2R ดีเด่น ระดับ ตติยภูมิ ประเภทนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน, 2020
207 โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านการตรวจประเมินเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน, 2020
208 ขอแสดงความชื่นชม คุณบุษกร วรไวย์ เก็บกระเป๋าสตางค์คืนเจ้าของได้ ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2020
209 ดร.จงกลณี จันทรศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2020
210 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญในงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2020
211 ร่วมงานฌาปนกิจ นายปิยบุตร พรหมลักขโณ และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2020
212 คุณผนึกแก้ว คลังคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2020
213 คุณชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม และเพื่อนร่วมงาน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 72,130 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน, 2020
214 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2020
215 คุณนิมิต วงศ์จริยกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2020
216 คุณสมฤดี สิขันธกบุตร และ คุณสาธิต อรรถไกวัลวที บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2020
217 คุณวาสนา สะเดา พร้อมด้วยคณะ มอบเก้าอี้ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ รวมมูลค่า 11,199 บาท ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2020
218 กลุ่ม Commander City บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท และเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ชุด PPE พร้อมทั้งนำข้าวห่อและน้ำดื่ม เติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2020
219 คุณนารตยา เหล่าวงษา และคณะ นำส้มตำและน้ำดื่ม มาเติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2020
220 Dr.Air และ VISI The billion team บริจาคเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค มูลค่ารวม 94,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน, 2020
221 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2020
222 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วย” ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2020
223 ต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการลดความแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2020
224 โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ “ระดับทอง” ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2020
225 บริษัท พี.พี.บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ 2009 มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ จำนวน 5 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2020
226 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมืองศูนย์แพทย์วัดหนองแวง ประชาสัมพันธ์ 15 กันยายน, 2020
227 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 15 กันยายน, 2020
228 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 กันยายน, 2020
229 ร่วมพิธีเปิด “โครงการเรือนปันสุข” ประชาสัมพันธ์ 14 กันยายน, 2020
230 จัดกิจกรรมตีฆ้องร้องป่าว พร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 6 ประชาสัมพันธ์ 14 กันยายน, 2020
231 โครงการเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
232 ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 “Medicine Cocktails” ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
233 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 6/63 ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
235 ครอบครัวคุณพลนิติพล และครอบครัวคุณคุณอวยพร มอบกระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ เติมในตู้ปันสุข ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
236 คุณธนดล จำปาวัตตะ มอบบะหมี่แห้ง และน้ำดื่ม เติมในตู้ปันสุขในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
237 คุณพรทิพย์ แก้วแผ่ว มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับกองทุนแก่นสุข ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
238 คุณชญาดา ศรีปัญญา มอบเก้าอี้ หน้ากากอนามัย และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
239 คุณยุคลธร โนนตาไทย มอบเก้าอี้ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 12,250 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
240 บริษัท ไททันสปอร์ตแวร์ จำกัด มอบเต้านมเทียม จำนวน 500 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน, 2020
241 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มอบ Face Shield จำนวน 150 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 1 กันยายน, 2020
242 คุณพรพิชิต ปลื้มจิตต์มงคล และครอบครัว มอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 1 กันยายน, 2020
243 รพ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญในงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์ 1 กันยายน, 2020
244 เภสัชกรหญิงธันยพร จารุไพศาล มอบเงินบริจาค จำนวน 9,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 31 สิงหาคม, 2020
245 คุณดารา กันทรพันธ์ บริจาคเงิน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 31 สิงหาคม, 2020
246 ทำบุญครบรอบ 100 วัน แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน พร้อมทำพิธีเปิดป้ายห้องประชุม ประชาสัมพันธ์ 31 สิงหาคม, 2020
247 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 31 สิงหาคม, 2020
248 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเภสัชกร ประชาสัมพันธ์ 28 สิงหาคม, 2020
249 ต้อนรับ นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ  ประชาสัมพันธ์ 27 สิงหาคม, 2020
250 “ศูนย์ส่งของบริจาคช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด” มอบชุดและหน้ากาก ป้องกันโควิด 19 ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 25 สิงหาคม, 2020
251 กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 25 สิงหาคม, 2020
252 ร่วมทำบุญ และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์ 25 สิงหาคม, 2020
253 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 24 สิงหาคม, 2020
254 คุณอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 สิงหาคม, 2020
255 คุณกัญญ์ธนัศ ศิริพิชาพัฒน์ มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 สิงหาคม, 2020
256 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินจำนวน 62,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 สิงหาคม, 2020
257 รวมมิตรอายุรศาสตร์ : MEDICINE COCKTAILS ประชาสัมพันธ์ 24 สิงหาคม, 2020
258 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประชาสัมพันธ์ 17 สิงหาคม, 2020
259     โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 17 สิงหาคม, 2020
260 คุณนงนุช มังคละ (ร้านไทยรุ่งโรจน์เหล่านาดี) มอบนม UHT จำนวน 4,800 กล่อง ประชาสัมพันธ์ 17 สิงหาคม, 2020
261 คณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 สิงหาคม, 2020
262 บริษัท แก่นนครยานยนต์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 79,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2020
263 ทันตแพทย์หญิงธิติมา เล้าเจริญชัย และครอบครัว บริจาคเงิน 57,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2020
264 โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันทะเลาะวิวาทในสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ 13 สิงหาคม, 2020
265 คุณณัฐพงศ์ รักแก้ว และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม, 2020
266 บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มอบสินค้าในเครือ ลอรีอัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 22,948 ชิ้น มูลค่า 4,153,588 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม, 2020
267 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”   ประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม, 2020
268 คุณปัทมาพร ชีวชื่น และสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทย บริจาคที่นอนลม จำนวน 8 หลัง รวมมูลค่า 17,600 บาท ประชาสัมพันธ์ 4 สิงหาคม, 2020
269 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเภสัชกร ประชาสัมพันธ์ 31 กรกฎาคม, 2020
270 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ 29 กรกฎาคม, 2020
271 กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ 29 กรกฎาคม, 2020
272 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ 29 กรกฎาคม, 2020
273 บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเจลล้างมือ รวมมูลค่า 24,020 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม, 2020
274 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.ขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญ และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม, 2020
275 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.ขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญ และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม, 2020
276 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และจัดกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม, 2020
277 คุณสุชาย พรศิริกุล มอบภาพงานศิลปะ Digital Print จำนวน 2 รูป รวมมูลค่า 160,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2020
278 โรงแรมโอเอ็มจี บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 480,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2020
279 ขอเชิญร่วมลงทะเบียน รับฟัง-ซักถาม แนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในเด็กกับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทาง Goole Meet ประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม, 2020
280 บริษัท โอสถสภา จำกัด ร่วมกับ หจก.ไทยยืนยงดิสทริบิวเตอร์ จำกัด มอบเครื่องดื่ม 90 ลัง ประชาสัมพันธ์ 22 กรกฎาคม, 2020
281 ่ร่วมทำบุญ และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์ 22 กรกฎาคม, 2020
282 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม, 2020
283 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม, 2020
284 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 8 กรกฎาคม, 2020
285 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 8 กรกฎาคม, 2020
286 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์  บริจาคที่กดเจลแอลกอฮอล์ แบบเท้าเหยียบ จำนวน 14 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 8 กรกฎาคม, 2020
287 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 3 กรกฎาคม, 2020
288 คุณพีระพร แซ่ตั้ง บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม, 2020
289 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน, 2020
290 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน, 2020
291 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Master plan ปีการศึกษา 2563 ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน, 2020
292 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบันทึกทางการพยาบาล โดยคณะกรรมการ MRA ประชาสัมพันธ์ 24 มิถุนายน, 2020
293 รพ.ขอนแก่น รับมอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต จาก มมส. ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2020
294 ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2020
295 วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน, 2020
296 รพ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน, 2020
297 “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2020
298 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 16 มิถุนายน, 2020
299 กิจกรรมเปิดตัว “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด -19” ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน, 2020
300 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน, 2020
1 8 9 10 11 12 14