เกี่ยวกับเรา

แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสถาบันฝึกอบรมหลักโรงพยาบาลขอนแก่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีความเป็นเลิศระดับประเทศในปี 2565 ”

พันธกิจ (Mission)

  • จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ
  • บริการวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ
  • ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาให้มีส่วนรวมในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพ
  • สนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน โดยประยุกต์ใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและมีระบบสุขภาพชุมชนเป็นฐาน