เกี่ยวกับเรา

แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสถาบันฝึกอบรมหลักโรงพยาบาลขอนแก่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีความเป็นเลิศระดับประเทศในปี 2567 ”

พันธกิจ (Mission)

 • จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ
 • บริการวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ
 • ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาให้มีส่วนรวมในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพ
 • สนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน โดยประยุกต์ใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและมีระบบสุขภาพชุมชน
  เป็นฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม

1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)

 • สามารถให้การบริบาลระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มอายุ (High quality primary care for all age groups)
 • สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ (Comprehensive care)
 • ดูแลผู้ป่วยนอก (Ambulatory care) ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลัน (Acute care) และผู้ป่วย เรื้อรัง (Chronic care) สามารถรับปรึกษา และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
 • ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม (Appropriated inpatient care)
 • สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home care) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทุพพลภาพ
 • สามารถให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

2. ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedural Skills)

 • เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ของระดับบุคคลทุกกลุ่มวัย
 • มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family Oriented Approach)
 • ดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community Oriented Approach)

3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)

 • นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and Holistic Care)
 • ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นิสิต นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชากรในชุมชนที่รับผิดชอบ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วย (Doctor-patient-family relationship) โดยสามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย ญาติ ครอบครัวและชุมชน
  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว

4. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement)

 • มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based) ความคิดสร้างสรรค์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 • เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
 • วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์
 • ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้
 • นำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ

5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
 • มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • มีทักษะ non-technical skills
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและจริยธรรมทางการแพทย์
 • มีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามหลักวิชาชีพนิยม (Continuous Professional Development)

6. การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-Based Practice)

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary Care Management)
 • มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
 • ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ปุวยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข
  ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชากรในความดูแล (Resource Person of a Defined Population)
 • เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)
 • สามารถร่วมดำเนินการการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Quality Assurance – QA and Continuous Quality Improvement – CQI)