กิจกรรม Kick Off รณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2566
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น มอบหมายให้ นายแพทย์นิทิกร สอนชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาระกิจด้านบริการปฐมภูมิและหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบาย Quick Win กระทรวงสาธารณสุข ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 1 แสนราย 100 วัน “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ปัองกันมะเร็งท่อนำ้ดี ”

กิจกรรมประกอบด้วย
1. ให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
2. บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยปัสสาวะ (OV-RDT) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง