งานป้องกัน ควบคุมโรค และระบาดวิทยา ดำเนินการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารฯ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกัน ควบคุมโรค และระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎหมายกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย พ.ศ.2561 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ร้านจำหน่ายอาหาร ประเภท ชาบู หมูกระทะ จิ้มจุ่ม แจ่วฮ้อน ในบริเวณเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 16 ร้าน พบว่า ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด 16 ร้าน